PRIVAATSUSEESKIRJAD

FEF on Prantsusmaa seaduste alusel tegutsev SASU, mis on registreeritud d'EVRY residendist äriühinguna, registreerimisnumbriga 917540171, kontoriga aadressil 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("CV koostamine" või "meie").

Selles Privaatsuseeskirjas tähistab termin "isikuandmed" mistahes informatsiooni, mis määratleb või mida võib kasutada, et määratleda füüsilist isikut. Lisaks Privaatsuseeskirjale, vaata ka meie Kasutustingimusi ja põhimõtteid ning Küpsiste kasutamise eeskirja. Need dokumendid näitavad, kuidas me sinu isikuandmeid kasutame.

Palun loe seda Privaatsuseeskirja tähelepanelikult, et mõista meie praktikaid seoses sinu isikuandmetega. Privaatsuseeskirjas määratletud mõistetel on sama tähendus, mis meie Kasutustingimuste ja põhimõtete all määratletud mõistetel.

1. KUIDAS ME SINU ISIKUANDMEID KOGUME

Platvormina on meil ligipääs andmebaasile ja meile edastatakse teenuste osutamise käigus isikuandmeid. Osa isikuandmetest, mida me kogume ja töötleme on:

Isikuandmed, mille sa meile edastad, sealhulgas:

 • Registreerimise käigus saadud andmed. Konto loomiseks ja meie veebilehel pakutud teenustele registreerimiseks vajame sinu ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi.

 • Sinu kliendiala. Seoses profiilis ja Dokumendi koostajas jagatud andmetega on sul saadaval mitu valikut. Sul on võimalik funktsioone kuvades ja kasutades ning kliendialal tegutsedes, edastada meile täiendavaid isikuandmeid, sealhulgas resümee postitamine, karjääri profiili kuvamine, haridusliku ajaloo edastamine, kaaskirjad või muu informatsiooni jagamine.

 • Tehnilised andmed. Salvestame kogu meievahelise kirjavahetuse, sealhulgas andmed, mille edastad, kui teavitad meid veebilehe või teenustega seotud tehnilisest probleemist.

 • Mistahes muu meile saadetud informatsioon 

 • Andmed, mida kogume automaatselt kolmandate osapoolte allikatest, sealhulgas tehnilised andmed. Kui sa külastad meie veebilehte, kogume me informatsiooni selle kohta, missuguseid seadmed kasutad ja milliste võrkudega oled ühendatud. Need tehnilised andmed sisaldavad su IP aadressi, sinu logimise infot, ribalaiuse kasutamist, külastamise aega, sinu brauseri tüüpi ja versiooni, sinu brauseri lisandite ja pluginate tüüpe ja versioone, sinu opsüsteemi infot, sinu külastuse kohta käivat infot, sealhulgas üles- ja allalaadmise juures tekkinud vead ning lehekülgi, mida oled külastanud. Kogume neid andmeid seoses erinevate tehnoloogiatega, nagu küpsised (vt meie Küpsiste kasutamise eeskirja).

2. SINU ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

Säilitame sinu isikuandmeid senikaua kui sul on meie juures konto. Konto sulgemisel kustutame sinu isikuandmed koheselt.

Kui sinu konto on peatatud või blokeeritud, säilitame sinu isikuandmeid kaks aastat, et sul ei oleks võimalik rikkuda meie veebilehel kehtivaid kasutustingimusi ja põhimõtteid.

Samuti võime sinu isikuandmeid säilitada meile vajaliku lisaperioodi vältel, kui peame nõudma oma õigusi või end nende eest kaitsma.

3. KUIDAS ME SINU ISIKUANDMEID KASUTAME

Kasutame sinu isikuandmeid, et pakkuda, toetada ja laiendada oma teenuseid, sealhulgas:

 • pakkuda teenuseid ise või vahendada teenust kolmanda osapoole teenusepakkujalt (nt, maksete töötlemise korral), et tagada sulle soovitud teenused;

 • võimaldame sul kohandada oma kontot, personaalseid dokumente, profiili või kliendiala;

 • saata sulle meie teenustega seotud informatsiooni (nt registreerimise kinnitus) e-posti teel ja / või muude sidevahendite kaudu;

 • anda sulle ligipääs meie tugiteenustele, et saaksid meiega ühendust võtta;

 • säilitada meie veebilehe turvalisus;

 • teavitada sind meie teenustele tehtud muudatustest;

 • hallata meie veebilehte, sealhulgas probleemide lahendamine, ligipääsu tagamine, andmete analüüsimine, testimine, uuringud ja analüütilised eesmärgid;

 • täiustada meie veebilehte, et sisu oleks saadaval kõige efektiivsemal viisil; ning

 • täita meie õiguslikke kohustusi, sealhulgas korraldused ja muud juriidilised või reguleerimisega seotud nõuded.

4. KUIDAS ME SINU ISIKUANDMEID JAGAME

Me teeme koostööd sinu isikuandmete vastuvõtjatest kolmandate osapooltega, nagu alltöövõtjad, kes on tehnilise teenuse pakkujad (nt maksete töötlejad, haldajad, andmeedastussüsteemide ja sisu haldajad, otsingumootorite pakkujad jms.) või meie andmete analüüsijad.

Jagame sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult järgneval juhul:

 • kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks (nt sinu isikuandmete edastamine maksete töötlejatele või tehnilise teenuse pakkujatele);

 • selleks, et täiustada ja optimeerida oma veebilehte, kasutades analüütilisi tööriistu ja otsingumootoreid;

 • selleks, et saaksime pakkuda sulle töökohtade postitamise teenust kolmandate osapoolte veebilehtedel;

 • kui see on seadusega ette nähtud või me kui me usume heauskselt, et avalikustamine on põhjendatult vajalik, et vastata meie kohta käivale nõudele, täita kohtumenetluse tingimusi, seoses uurimisega, või selleks, et kaitsta CV koostamine´i või meie tütarettevõtete või kasutajate vara või isiklikku turvalisust.

5. MEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIK ALUS.

Me kogume, kasutamine ja avalikustame andmeid allpool kirjeldatud viisil:

 • kui see on vajalik meie veebilehel teenuste osutamiseks ja kasutustingimuste ja põhimõtete täitmiseks;

 • sinu nõusoleku alusel, mille võid igal ajal tagasi võtta ja konto sulgeda;

 • kui see on meile vajalik õiguslike kohustuste järgimiseks;

 • kui see on vajalik meie õigustatud huvi teenimiseks, sealhulgas meie huvi pakkuda meie kasutajatele isikupärastatud ja mõjusat teenust, juhul kui sinu huvid või põhiõigused ja vabadused ei ole nende huvide suhtes ülimuslikud.

6. KUIDAS ME SINU ISIKUANDMEID EDASTAME

Sinu andmeid edastame vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele, ja nende terviklikkuse ja kaitse tagamiseks rakendame asjakohaseid turvameetmeid. Täpsemalt edastame sinu isikuandmed oma kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), ning riikidesse, nagu USA, kus Euroopa Komisjon ei ole teinud "nõuetekohase kaitse" otsust. Sellisel juhul tagame, et edastamine oleks teostatud vastavalt kohaldatavatele eeskirjadele ning tagab piisaval määral puutumatuse kaitse ja isikute põhiõigused (sealhulgas Euroopa Komisjoni lepingutingimused).

7. KUIDAS ME TAGAME SINU ISIKUANDMETE TURVALISUSE

Võtame kasutusele asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, et ennetada sinu isikuandmete volitamata või ebaseaduslik töötlemine, või isikuandmete mistahes juhuslik kadu, hävinemine või kahjustumine, rakendades siseturvalisuse protseduure, mis hõlmavad nii sinu isikuandmete säilitamist ja hävitamist, kui ka nendele ligipääsu.

8. SINU ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETEGA

Lisaks andmekaitset käsitlevate õigusaktide poolt omistatud õigustele, ja kus kehtivad seadused ja regulatsioonid volitavad või nõuavad, et me nii teeksime, anname sulle soovi korral koopia sinu isikuandmetest ja parandame kõik vead, mille välja tood. Samuti on sul õigus nõuda, et edastaksime sulle ja / või mõnele teisele andmetöötlejale alamhulga sinu isikuandmeid. Sul on õigus seista vastu oma isikuandmete töötlemisele ja nõuda töötlemise piiramist, samuti on sul õigus oma isikuandmete töötlemisega seoses esitada kaebus järelevalveasutustele.

Kutsume sind esitama kõiki oma taotlusi või Privaatsuseeskirja või isikuandmete töötlemise kohta käivaid küsimusi ja kommentaare e-posti aadressile support@cvkoostamine.com.

9. Uuendused.

Privaatsuseeskirja uuendati viimati 2019. aasta juunis. Meil on õigus seda Privaatsuseeskirja igal ajal muuta, et peegeldada õiguslike nõuete või meie töötlemise tavade muutumist. Kõik need muutused avaldatakse meie veebilehel.

10. ISIKUANDMETE KOHTAJA

Ettevõtte FEF COMPANY, mis on asutatud riigi France seaduste alusel ja registreeritud aadressil 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France, on teie isikuandmete vastutav töötleja