Intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid: Näpunäited edukaks esinemiseks

Intervjuu on oluline etapp tööotsinguprotsessis, kus kandidaadid saavad võimaluse näidata oma oskusi, kogemusi ja sobivust potentsiaalsele tööandjale. See on hetk, kus kandidaadid saavad oma isiksuse, motivatsiooni ja sobivuse kohta anda esmaseid muljeid, mis võivad mõjutada nende võimalusi töö saamisel.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Intervjuul käitumine võib määrata, kas teid kutsutakse tagasi teisele voorule või tehakse pakkumine. Samuti võib see olla võimalus tööandjale tutvustada ettevõtet ning selle kultuuri ja väärtusi. Seetõttu on oluline mõista, kuidas end intervjuul esitleda ja milliseid vigu vältida, et suurendada oma võimalusi edukaks esinemiseks.

Selle artikli eesmärk on anda lugejatele ülevaade levinud vigadest, mida inimesed intervjuul teevad, ning anda praktilisi näpunäiteid ja strateegiaid nende vältimiseks. Samuti käsitletakse, kuidas esitleda oma kvalifikatsioone ja tugevusi nii, et need jääksid tööandjale meelde ja suurendaksid teie võimalusi soovitud töö saamisel.

Läbi käesoleva artikli uurime erinevaid aspekte intervjuul esinemisest, alates ettevalmistusest kuni järeltegevusteni pärast intervjuud. Oluline on mõista, et edukaks esinemiseks on vajalik nii head ettevalmistust kui ka oskust esitleda end positiivsel ja veenval viisil. Loodame, et see artikkel pakub lugejatele kasulikke näpunäiteid ja strateegiaid, mis aitavad neil saavutada edu oma järgmistel intervjuudel.

Miks on intervjuu oluline?


Intervjuu on oluline etapp tööotsinguprotsessis, kus kandidaadid ja tööandjad saavad omavahel suhelda ning teineteist paremini tundma õppida. See on võimalus mõlemale poolele hindamaks kandidaadi sobivust konkreetsele ametikohale ja ettevõttele ning arutada üksikasju, mis ei pruugi CV-st selgelt välja tulla.

Üks olulisemaid põhjuseid, miks intervjuu on oluline, on võimalus näha kandidaati reaalsetes olukordades ning hinnata tema suhtlemis- ja probleemilahendusoskusi, kohanemisvõimet, motivatsiooni ja sobivust ettevõtte kultuuriga. Samuti annab intervjuu võimaluse hinnata kandidaadi professionaalsust, enesekindlust ja kogemusi ning kontrollida tema väiteid ja väidetavaid oskusi.

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid


Intervjuu võimaldab ka kandidaadil rohkem teavet saada potentsiaalsest töökohast, ettevõttest ja töötingimustest ning selgitada välja, kas see vastab tema ootustele ja vajadustele. Lisaks võimaldab see tööandjal anda kandidaadile tagasisidet ja selgitada välja, kas ta sobib meeskonnaga hästi kokku.

Kokkuvõttes võib öelda, et intervjuu on oluline samm protsessis, mis võimaldab mõlemal poolel teha informeeritud otsuseid ning leida sobivaim lahendus nii kandidaadile kui ka tööandjale. Seetõttu on oluline valmistuda intervjuuks põhjalikult ja esitleda end parimal võimalikul viisil, et suurendada oma võimalusi eduks tööotsingutel.

Üldised vead, mida intervjuul teha võib


Intervjuu on oluline võimalus end potentsiaalsele tööandjale tutvustada ning esitleda oma oskusi ja kvalifikatsioone. Siiski võivad kandidaadid teha mitmeid levinud vigu, mis võivad vähendada nende võimalusi edukaks esinemiseks. Siin on mõned üldised vead, mida intervjuul teha võib:

 1. Halb ettevalmistus: Üks levinumaid vigu on ebapiisav ettevalmistus enne intervjuud. Kui kandidaat ei ole teadlik ettevõttest, ametikohast või intervjuu küsimustest, võib see jätta halva mulje tema huvi ja motiveerituse kohta.
 2. Halb kehakeel: Kehakeel võib rääkida rohkem kui sõnad. Näiteks väldi ristsed jalad, loid poos ja vähene silmside, mis võivad jätta ebakindla või ebaviisaka mulje.
 3. Ebapiisav suhtlemisoskus: Kandidaadi suhtlusoskus mängib intervjuul olulist rolli. Liiga pikkade või segaste vastuste andmine või liigne jutukus võib tekitada segadust või näidata kandidaadi sobimatust meeskonnaga.
 4. Puudulik teadlikkus ettevõttest: Kandidaadid peaksid olema hästi kursis ettevõttega, kus nad kandideerivad, ning mõistma selle ärimudelit, tooteid ja teenuseid ning kultuuri. Puudulik teadlikkus võib jätta mulje huvipuudusest või hoolimatusest.
 5. Negatiivne suhtumine: Negatiivne suhtumine minevikus tööandjatesse või varasematesse kogemustesse võib anda halva mulje kandidaadi kohta ning tekitada kahtlusi tema sobivuses uuele ametikohale.

Need on vaid mõned näited üldistest vigadest, mida kandidaadid võivad intervjuul teha. On oluline olla teadlik nendest vigadest ja püüda neid vältida, et suurendada oma võimalusi edukaks esinemiseks ja soovitud töö saamiseks. Järgmistes peatükkides vaatleme neid vigu lähemalt ja pakume praktilisi näpunäiteid nende vältimiseks.

Ebapiisav ettevalmistus


Üks levinumaid vigu, mida kandidaadid intervjuul teevad, on ebapiisav ettevalmistus. See võib hõlmata mitmeid aspekte, sealhulgas teadmiste puudumist ettevõtte kohta, ebapiisavat arusaamist ametikohast või küsimuste valmisolematust. Ebapiisav ettevalmistus võib jätta halva mulje kandidaadi motiveerituse, hoolivuse ja sobivuse kohta antud ametikohale.

Ettevalmistus peaks algama juba enne intervjuu kutsungi saamist. Kandidaadid peaksid uurima ettevõtet, selle ajalugu, missiooni, väärtusi ja tegevusvaldkonda. Samuti on oluline mõista konkreetse ametikoha nõudeid, vastutusalasid ja ootusi ning valmistuda vastama võimalikele küsimustele seoses oma kvalifikatsiooni ja kogemustega.

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid


Lisaks peaksid kandidaadid harjutama vastamist tüüpilistele intervjuuküsimustele ning mõtlema läbi oma vastused ja näited olukordadele, kus nad on näidanud üles vajalikke oskusi ja saavutusi. Oluline on olla valmis ka küsimusteks, mis võivad puudutada väljakutseid, mida kandidaat võib uuel ametikohal silmitsi seista, ning kuidas ta nendega toime tuleb.

Lisaks peaksid kandidaadid planeerima oma reisi intervjuukohta ja tagama, et nad on õigel ajal kohal. Liigne hilinemine võib jätta halva mulje ja mõjutada negatiivselt kandidaadi usaldusväärsust ja usaldusväärsust.

Kokkuvõttes on oluline mõista, et hea ettevalmistus on võtmeks edukaks esinemiseks intervjuul. See näitab kandidaadi hoolivust, motiveeritust ja valmisolekut ning suurendab tema võimalusi soovitud töö saamiseks. Järgmistes peatükkides uurime lähemalt, kuidas kandidaadid saavad ennast tõhusalt ette valmistada ja vältida ebapiisava ettevalmistusega seotud vigu.

Vale suhtumine ja kehakeel


Suhtumine ja kehakeel mängivad olulist rolli intervjuul esinemisel ning võivad jätta tööandjale olulise esmamulje kandidaadist. Vale suhtumine või ebasobiv kehakeel võivad kahjustada kandidaadi võimalusi edukaks esinemiseks ning mõjutada negatiivselt tema tajutavat enesekindlust ja sobivust ettevõttesse.

Üks levinumaid vale suhtumise ilminguid intervjuul on üleolevus või ebaviisakus. Kandidaadid võivad näidata üles liigset enesekindlust või isegi üleolekut, mis võib jätta mulje nende sobimatusest meeskonnatööks või ebaprofessionaalsusest. Samuti võivad nad näidata ebaviisakust või ebakindlust, mis võib tekitada kahtlusi nende suhtlemis- ja probleemilahendusoskuste osas.

Lisaks võib kehakeel anda kandidaadist olulist teavet tema suhtumise ja enesekindluse kohta. Näiteks võib kinniste käte ja ristsed jalgade poos näidata kaitset või ebakindlust, samas kui avatud ja lõdvestunud poos võib näidata enesekindlust ja avatust. Samuti võib vähene silmside või ebastabiilne pilk anda märku kandidaadi ebakindlusest või valesuhtumisest.

Oluline on mõista, et positiivne suhtumine ja sobiv kehakeel võivad oluliselt suurendada kandidaadi võimalusi edukaks esinemiseks intervjuul. Kandidaadid peaksid püüdma säilitada positiivset ja avatud suhtumist ning näidata ennast enesekindlalt ja professionaalselt. See võib anda tööandjale positiivse esmamulje kandidaadist ning suurendada tema usaldusväärsust ja usaldusväärsust.

Järgmistes peatükkides uurime lähemalt, kuidas kandidaadid saavad arendada positiivset suhtumist ja sobivat kehakeelt ning vältida vale suhtumisega seotud vigu intervjuul.

Liigne enesekindlus või ebakindlus


Intervjuul esinemisel on oluline leida tasakaal enesekindluse ja enesekindluse vahel, kuid mõlemad äärmused võivad kahjustada kandidaadi edukust. Liigne enesekindlus võib anda mulje üleolekust või egoismist, samas kui ebakindlus võib näidata kandidaadi sobimatust või hoolimatust.

Liigne enesekindlus võib avalduda näiteks selles, kui kandidaat ülistab ennast liigselt, ignoreerib teiste arvamusi või näitab üles üleolekut teiste suhtes. See võib jätta mulje kandidaadi ebakindlusest või sobimatusest meeskonnatööks ning tekitada kahtlusi tema võimekuses ja professionaalsuses.

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid


Ebakindlus võib ilmneda näiteks ebastabiilses hääles, vähese silmside või kehakeele tõlgendamises, närvilisuses või ebapiisavas vastuses küsimustele. See võib tekitada mulje kandidaadi sobimatusest või hoolimatusest ning mõjutada negatiivselt tema usaldusväärsust ja usaldusväärsust.

Oluline on mõista, et enesekindlus peaks olema tasakaalus enesekindlusega ning see peaks olema tuletatud kandidaadi tegelikest oskustest, kogemustest ja saavutustest. Kandidaadid peaksid näitama enesekindlust oma vastustes ja kehakeeles ning rõhutama oma tugevusi ja kvalifikatsioone, kuid samal ajal olema avatud teiste arvamustele ja valmis õppima uut.

Et leida tasakaal enesekindluse ja enesekindluse vahel, võivad kandidaadid leida abi eneseanalüüsist, enesearendamise kursustest või isiklikust arengust. Samuti võib olla kasulik harjutada intervjuusituatsioone sõprade või perekonnaga ning saada tagasisidet oma esinemise kohta.

Puudulik teadlikkus ettevõttest ja ametikohast


Üks levinumaid vigu, mida kandidaadid intervjuul teevad, on puudulik teadlikkus ettevõttest ja ametikohast, millele nad kandideerivad. Kui kandidaat ei ole teadlik ettevõtte tegevusvaldkonnast, ajaloost, väärtustest või eesmärkidest, võib see jätta mulje tema huvipuudusest või hoolimatusest ning vähendada tema võimalusi töö saamisel.

Sarnaselt võib puudulik teadlikkus konkreetsest ametikohast, selle vastutusvaldkondadest, nõutavatest oskustest ja kvalifikatsioonidest mõjutada negatiivselt kandidaadi edukust intervjuul. Kui kandidaat ei suuda näidata, kuidas tema oskused ja kogemused vastavad ametikoha nõuetele või kuidas ta saaks ettevõtte eesmärke edendada, võib see tekitada kahtlusi tema sobivuses antud rolliks.

Et vältida puudulikku teadlikkust ettevõttest ja ametikohast, on oluline teha põhjalik eeluurimistöö enne intervjuule minekut. Kandidaadid peaksid uurima ettevõtet, selle ajalugu, tooteid ja teenuseid, kliente, turupositioneerimist ning praegust olukorda ja tulevikuplaane. Samuti peaksid nad uurima konkreetseid ametikohti, selle vastutusvaldkondi, nõutavaid oskusi ja kvalifikatsioone ning võimalikke karjäärivõimalusi.

Kui kandidaadid saavad aru ettevõtte tegevusest ja ametikohast, saavad nad paremini näidata oma huvi ja motiveeritust ning kohandada oma vastuseid vastavalt intervjuu küsimustele. Nad saavad näidata, kuidas nende oskused ja kogemused sobivad ettevõtte vajadustega ning kuidas nad saavad panustada ettevõtte eesmärkide saavutamisse.

Halb suhtlemisoskus


Halb suhtlemisoskus võib olla tõsiseks takistuseks edukaks esinemiseks intervjuul. Kandidaadid võivad näidata halba suhtlemisoskust erinevate aspektide kaudu, alates ebaselgetest vastustest ja ebapiisavast suhtlusest kuni ebaviisaka käitumiseni ja kuulamisvõime puudumiseni. Allpool on toodud mõned levinumad näited halvast suhtlemisoskusest intervjuul:

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid

 • Ebaselged ja segased vastused küsimustele
 • Ebapiisav silmside ja kehakeel
 • Vähene võime kuulata ja mõista küsimusi
 • Liigne jutukus või vastupidi, liiga vaikne käitumine
 • Ebaviisakus või sobimatu käitumine

Halb suhtlemisoskus võib anda kandidaadist mulje ebakindlusest, sobimatusest meeskonnatööks või professionaalsuse puudumisest. Seetõttu on oluline arendada tõhusaid suhtlemisoskusi ja näidata neid intervjuul.

Kandidaadid saavad oma suhtlemisoskusi parandada järgmiste meetodite abil:

 • Harjutage selgete ja lühikeste vastuste andmist erinevatele küsimustele
 • Treenige oma kehakeelt ja silmsidet, et näidata enesekindlust ja avatust
 • Olge tähelepanelik kuulamisele ja ärge kartke paluda küsimuste kordamist või täiendavat selgitust
 • Leidke tasakaal jutukuse ja kuulamise vahel ning ärge domineerige vestlust
 • Olge viisakas ja professionaalne ning vältige ebaviisakat või sobimatut käitumist

Kokkuvõttes võib öelda, et hea suhtlemisoskus on oluline oskus, mis mängib suurt rolli intervjuul edukaks esinemiseks. Kandidaadid peaksid püüdma arendada oma suhtlemisoskusi ja näidata neid tõhusalt intervjuu ajal, et jätta positiivne mulje tööandjale ning suurendada oma võimalusi soovitud töö saamisel.

Vähene motivatsiooni ja huvi näitamine


Intervjuu on oluline võimalus näidata oma motivatsiooni ja huvi potentsiaalse töökoha vastu, kuid mõnikord võivad kandidaadid jäta mulje, et neil puudub piisav huvi või motivatsioon. See võib tuleneda mitmest tegurist, sealhulgas ebapiisavast ettevalmistusest, halvast suhtlemisoskusest või lihtsalt valest suhtumisest.

Vähene motivatsioon või huvi võib avalduda mitmel viisil, näiteks:

 • Ebapiisavad teadmised ettevõttest ja ametikohast
 • Puudulikud vastused küsimustele, mis puudutavad kandidaadi huvi ja motivatsiooni töö vastu
 • Ebapiisav entusiasm ja kirg, kui räägitakse tööga seotud teemadest või väljakutsetest
 • Vähene küsimuste esitamine intervjuu lõpus ettevõtte ja ametikoha kohta

Kandidaadid peaksid meeles pidama, et motivatsiooni ja huvi näitamine on võtmetähtsusega eduka esinemise ja töö saamiseks. Siin on mõned näpunäited, kuidas seda teha:

 1. Tehke põhjalik eeluurimistöö ettevõtte ja ametikoha kohta ning leidke viise, kuidas need teadmised oma vastustes ja küsimustes esile tuua.
 2. Näidake oma entusiasmi ja kirge töö vastu, rõhutades, kuidas see sobib teie karjäärieesmärkidega ja kuidas te soovite ettevõttele panustada.
 3. Esitage asjakohaseid küsimusi intervjuu ajal, mis näitavad teie huvi ettevõtte ja ametikoha vastu ning aidake teil paremini mõista, kuidas teie oskused ja kogemused sellesse sobivad.
 4. Kasutage näiteid ja lugusid oma varasemast kogemusest, mis näitavad teie motivatsiooni, pühendumust ja võimet lahendada väljakutseid.

Kokkuvõttes on oluline mõista, et motivatsiooni ja huvi näitamine on oluline oskus, mis võib mängida suurt rolli intervjuul edukaks esinemiseks ja soovitud töö saamiseks. Kandidaadid peaksid püüdma näidata oma entusiasmi, pühendumust ja sobivust potentsiaalsele töökohale ning kasutama selleks erinevaid strateegiaid ja näiteid oma varasemast kogemusest ja saavutustest.

Valed või ebatäpsed vastused küsimustele


Intervjuu ajal on oluline anda selgeid, täpseid ja ausaid vastuseid küsimustele, kuid mõnikord võivad kandidaadid teha vigu, esitades vale või ebatäpseid vastuseid. See võib tuleneda närvilisusest, ebapiisavast ettevalmistusest või soovist luua parem mulje. Allpool on toodud mõned head ja halvad näited sellest, kuidas kandidaadid võivad vastata erinevatele küsimustele:

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid

Hea näide:
Küsimus: "Kuidas teie varasem kogemus sobib sellele ametikohale?" Hea vastus: "Minu varasem kogemus müügitöös ja klienditeeninduses on tugev alus sellele ametikohale. Ma olen töötanud sarnases rollis mitu aastat ja olen saavutanud märkimisväärseid tulemusi klientide rahulolu ja müügitulude osas."

Halb näide:
Küsimus: "Kuidas teie varasem kogemus sobib sellele ametikohale?" Halb vastus: "Ma arvan, et minu kogemus on üsna hea ja ma saan selles rollis kindlasti hakkama."

Hea vastus annab konkreetseid näiteid kandidaadi varasemast kogemusest ja näitab, kuidas see on seotud küsitud ametikohaga. Halb vastus aga on ebamäärane ja ei anna piisavalt konkreetset teavet, et veenvalt näidata kandidaadi sobivust ametikohale.

Kokkuvõttes on oluline mõista, et õiged ja täpsed vastused küsimustele on võtmetähtsusega eduka esinemise ja töö saamiseks. Kandidaadid peaksid valmistuma ette erinevatele küsimustele ja mõtlema läbi oma vastused ning kasutama konkreetseid näiteid ja lugusid oma varasemast kogemusest, et näidata oma sobivust ja motiveeritust potentsiaalsele töökohale. Vastuste täpsus ja sisukus on intervjuul olulised, kuna need annavad tööandjale aimu kandidaadi pädevusest ja sobivusest ametikohale. Lisaks annavad head vastused võimaluse kandidaadil esitleda oma tugevusi ja varasemaid saavutusi ning veenda tööandjat nende sobivuses. Seega peaksid kandidaadid enne intervjuud läbi mõtlema erinevad küsimused ja valmistuma vastama neile selgelt ja veenvalt. See aitab neil luua positiivset muljet ja suurendada oma võimalusi eduks intervjuul.

Hea vastus võimaldab kandidaadil näidata oma teadmisi, oskusi ja sobivust ametikohale ning seostada neid selgelt töökoha nõuetega. Samuti aitab see luua usaldusväärset ja veenvat pilti kandidaadist ning võib olla otsustav tegur töökoha saamisel.

Halb või ebatäpne vastus võib aga tekitada kahtlusi kandidaadi pädevuses ja sobivuses ning võib jätta mulje ebapiisavast ettevalmistusest või vähese kogemusega kandidaadist. See võib mõjutada negatiivselt kandidaadi võimalusi edukaks esinemiseks ja töö saamiseks.

Seega on oluline, et kandidaadid valmistuksid ette erinevateks küsimusteks ja mõtleksid läbi oma vastused, et tagada nende täpsus, selgus ja veenvus. See võib suurendada nende usaldusväärsust ja tõsta nende võimalusi eduks intervjuul ning lõpuks ka töö saamisel.

Halb ettevalmistus küsimuste jaoks, mida te küsite


Intervjuul on oluline mitte ainult anda selgeid ja täpseid vastuseid, vaid ka esitada häid küsimusi tööandjale. Kuid halb ettevalmistus võib kaasa tuua ebasobivate või ebapiisavate küsimuste esitamise, mis võivad jätta halva mulje kandidaadist ja vähendada tema võimalusi edukaks esinemiseks.

Halb ettevalmistus küsimuste jaoks, mida kandidaadid tööandjale esitavad, võib avalduda mitmel viisil:

 • Küsimused, mis puudutavad teemat, mida on juba käsitletud intervjuu käigus või mis on ilmselgelt ettevõtte veebisaidil kättesaadavad.
 • Ebapiisavalt mõtlemapanevad või üldised küsimused, mis ei anna piisavalt teavet kandidaadi huvi ja sobivuse kohta antud ametikoha ja ettevõtte jaoks.
 • Küsimused, mis on ebaselged või valesti sõnastatud, ning mis võivad segadust või segadust tekitada tööandjas.

Kandidaadid peaksid ette valmistama küsimusi, mis on seotud nii konkreetse ametikoha kui ka ettevõttega ning mis võivad anda neile lisateavet nende sobivuse ja motivatsiooni kohta töö suhtes. Näiteks võiksid kandidaadid küsida:

 • "Millised on selle ametikoha peamised väljakutsed ja võimalused?"
 • "Millised on ettevõtte pikaajalised eesmärgid ja kuidas see ametikoht neid toetab?"
 • "Millised on järgmised sammud pärast seda, kui töötaja on valitud?"

Sellised küsimused näitavad kandidaadi huvi ja pühendumust ning võivad anda neile olulist teavet, mida nad vajavad oma otsuse tegemiseks. Halb ettevalmistus küsimuste jaoks võib aga anda mulje kandidaadi hoolimatusest või huvipuudusest ning mõjutada negatiivselt tema võimalusi edukaks esinemiseks ja töö saamiseks.

Kokkuvõttes on oluline, et kandidaadid valmistuksid ette mitte ainult vastuste, vaid ka küsimuste jaoks, mida nad tööandjale esitavad. Hästi läbi mõeldud ja asjakohased küsimused võivad anda kandidaadist positiivsema mulje ning suurendada tema võimalusi soovitud töö saamisel.

Halb ajastus ja hilinemine


Intervjuule hilinemine või ebapiisav ajastus võib anda halva esmamulje kandidaadist ning võib mõjutada negatiivselt tema võimalusi töö saamisel. Halb ajastus võib avalduda mitmel viisil, sealhulgas:

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid

 • Intervjuule hilinemine või hilinenud saabumine, mis võib anda mulje kandidaadi ebakindlusest, hoolimatusest või ebatäpsusest.
 • Ebasobiv intervjuu pikkus või ajakava, mis võib häirida tööandjat või tekitada küsimusi kandidaadi sobivuse kohta antud ametikohale.
 • Ebasobivad pausid või viivitused intervjuu ajal, mis võivad mõjutada intervjuu kulgu ja kvaliteeti ning kandidaadi võimalusi edukaks esinemiseks.

Hilinemine või halb ajastus võib olla tingitud erinevatest teguritest, sealhulgas liiklusummikutest, halbast planeerimisest või lihtsalt halvast ajahaldusest. Kuid hoolimata põhjusest võib see mõjutada oluliselt kandidaadi esinemist ja muljet, mida ta tööandjale jätab.

Kandidaadid peaksid tagama, et nad saabuvad intervjuule õigeaegselt ja valmistuvad selleks ette piisavalt. See hõlmab eelnevat planeerimist, teekonna ettevalmistamist, varukavade tegemist võimalike viivituste korral ning aja varumist enne intervjuud, et saabuda rahulikult ja valmisolekus.

Lisaks peaksid kandidaadid hoolitsema selle eest, et nad järgiksid intervjuu ajakava ja ajastust ning ei tekitaks tarbetuid viivitusi või katkestusi. Oluline on säilitada professionaalne suhtumine ja austus tööandja aja vastu ning näidata üles valmisolekut ja kohusetunnet.

Kokkuvõttes võib öelda, et hea ajastus ja õigeaegne saabumine on võtmetähtsusega eduka esinemise ja positiivse mulje jätmiseks intervjuul. Kandidaadid peaksid püüdma tagada, et nad saabuvad intervjuule õigeaegselt ja valmistuvad ette piisavalt ning järgivad intervjuu ajakava ja ajastust, et näidata oma professionaalsust ja pühendumust.

Riietumisvead


Intervjuul esinemisel on riietumisel oluline roll esmamulje loomisel ning see võib mõjutada tööandja hinnangut kandidaadi professionaalsuse ja sobivuse kohta antud ametikohale. Riietumisvead võivad varieeruda liiga formaalsest või mitteformaalsest riietusest kuni ebapuhta või ebaadekvaatse välimuseni.

Halvasti valitud riietus võib anda mulje kandidaadi ebakindlusest, hoolimatusest või sobimatusest töökeskkonda ning võib mõjutada negatiivselt tema võimalusi töö saamisel. Näiteks võivad riietumisvead hõlmata:

 • Liiga formaalse riietuse valimine mitteformaalsele töökohale või vastupidi.
 • Ebapuhas või kulunud riietus, mis näitab hoolimatust või ebaviisakust.
 • Ebakohased aksessuaarid või liiga silmatorkavad rõivad, mis võivad häirida tööandjat või tekitada ebaprofessionaalset muljet.

Kandidaadid peaksid enne intervjuud uurima ettevõtte kultuuri ja kandideeritava ametikoha ootusi seoses riietusega ning valima selle põhjal sobiva ja professionaalse väljanägemise. Üldiselt peaksid kandidaadid eelistama neutraalseid ja korralikke rõivaid, vältides liigset trendikust või silmatorkavust.

Oluline on ka meeles pidada, et riietus peab olema puhas, hooldatud ja korrektne. Kõik rõivad peaksid olema terve ja sobivad suurusega ning aksessuaarid peaksid olema tagasihoidlikud ja diskreetsed. Kui kandidaadid ei ole kindlad, milline riietus valida, on alati parem eelistada liiga formaalset riietust liiga mitteformaalsele.

Kokkuvõttes võib öelda, et õige riietus on oluline osa edukaks esinemiseks intervjuul ning võib mängida olulist rolli esmamulje loomisel tööandjale. Kandidaadid peaksid valima sobiva ja professionaalse riietuse, mis vastab ettevõtte kultuurile ja ametikoha ootustele ning tagab positiivse mulje nende sobivusest ja professionaalsusest.

Negatiivne suhtumine mineviku tööandjatesse ja nende mõju


Intervjuul on oluline säilitada positiivne ja professionaalne suhtumine ning vältida negatiivsete kommentaaride või hinnangute andmist oma varasematele tööandjatele või töökogemustele. Negatiivne suhtumine võib anda mulje kandidaadi halvast koostöövõimest, konfliktidele kalduvusest või isegi ebaküpsusest.

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid

Halb suhtumine mineviku tööandjatesse võib avalduda mitmel viisil, näiteks:

 • Kriitilised või negatiivsed kommentaarid endiste kolleegide või ülemuste kohta.
 • Süüdistavad või kaitsevad selgitused mineviku probleemidele või ebaõnnestumistele.
 • Puudulik või ebapiisav arusaam oma rollist ja panusest varasemates töökohtades.

Negatiivne suhtumine mineviku tööandjatesse võib kahjustada kandidaadi usaldusväärsust ja usaldusväärsust ning tekitada küsimusi tema sobivuse kohta antud ametikohale. Seetõttu on oluline säilitada professionaalne suhtumine ja keskenduda positiivsetele kogemustele ja õppetundidele, mida kandidaat on saanud oma varasematest töökohtadest.

Kui küsimus mineviku tööandjate või töökogemuste kohta tekib intervjuul, on oluline vastata sellele ausalt ja professionaalselt. Kandidaadid peaksid vältima negatiivsete kommentaaride või kriitika esitamist ning keskenduma positiivsetele aspektidele ja õppetundidele, mida nad on saanud oma varasematest töökogemustest. Samuti on oluline näidata, kuidas need kogemused on aidanud neil kasvada ja areneda ning kuidas nad kavatsevad neid õppetunde rakendada tulevastes rollides.

Kokkuvõttes võib öelda, et negatiivne suhtumine mineviku tööandjatesse võib mõjutada kandidaadi usaldusväärsust ja sobivust antud ametikohale. Kandidaadid peaksid säilitama professionaalse suhtumise ja keskenduma positiivsetele kogemustele ning õppetundidele, mida nad on saanud oma varasematest töökohtadest, ning vältima negatiivseid kommentaare või hinnanguid oma varasematele tööandjatele või töökogemustele.

Ülepakkumine ja egoism


Intervjuul esinemisel on oluline säilitada tasakaal enesekindluse ja enesekesksuse vahel ning vältida ülepakkumist või egoistlikku käitumist. Liigne enesekindlus või egoism võib anda mulje kandidaadi ebakindlusest, sobimatusest meeskonnatööks või isegi ebaviisakusest.

Ülepakkumine ja egoism võivad avalduda mitmel viisil, sealhulgas:

 • Liiga palju enesekindlust või enesekesksust väljendavad vastused küsimustele.
 • Ülepaisutatud või liialdatud väited oma saavutuste ja oskuste kohta.
 • Ebapiisav või ebaviisakas käitumine teiste kandidaatide või töötajate suhtes.

Kandidaadid peaksid meeles pidama, et intervjuu pole koht, kus enda kiitmine või teiste alavääristamine on sobiv. Selle asemel peaksid nad keskenduma oma oskuste ja kogemuste positiivsetele aspektidele ning näitama üles austust ja austust teiste kandidaatide ja töötajate vastu.

Kui kandidaadil on kalduvus ülepakkumisele või egoismile, võib olla kasulik kasutada järgmisi strateegiaid:

 • Olge aus ja objektiivne oma saavutuste ja oskuste hindamisel ning ärge liialdage ega ülepakkuge.
 • Näidake üles huvi ja austust teiste kandidaatide ja töötajate vastu ning kuulake nende arvamusi ja vaatenurki.
 • Keskenduge meeskonnatöö oskustele ja näidake, kuidas olete valmis ja võimeline koostööd tegema teiste meeskonnaliikmetega.

Võimetus näidata oma tugevusi ja kvalifikatsioone on oluline


Intervjuul esinemisel on oluline oskus näidata oma tugevusi ja kvalifikatsioone selgelt ja veenvalt, kuid mõnikord võivad kandidaadid jätta mulje, et neil on raske enda positiivseid omadusi esile tuua. See võib tuleneda närvilisusest, ebapiisavast enesekindlusest või lihtsalt ebapiisavast ettevalmistusest.

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid

Võimetus näidata oma tugevusi ja kvalifikatsioone võib avalduda mitmel viisil, näiteks:

 • Ebamäärasus või ebaselged vastused küsimustele, mis puudutavad kandidaadi oskusi ja saavutusi.
 • Puudulik või ebapiisav arusaam oma tugevustest ja kvalifikatsioonidest ning nende seosest antud ametikoha ja ettevõttega.
 • Tagasihoidlikkus või alahindamine oma saavutuste ja kogemuste osas.

Kandidaadid peaksid meeles pidama, et intervjuu on võimalus näidata oma parimaid külgi ja veenda tööandjat oma sobivuses antud ametikohale. Selleks on oluline:

 • Valmistuda ette ja mõelda läbi oma tugevused ja kvalifikatsioonid ning kuidas need on seotud antud ametikohaga.
 • Anda selgeid ja konkreetseid näiteid oma varasematest saavutustest ja kogemustest ning näidata, kuidas need on aidanud teil kasvada ja areneda.
 • Näidata enesekindlust ja enesekindlust oma oskuste ja saavutuste suhtes ning rõhutada, kuidas teie panus võib olla väärtuslik ettevõtte jaoks.

Kui kandidaadil on raske oma tugevusi ja kvalifikatsioone esile tuua, võib olla kasulik:

 • Harjutada intervjuuks ettevalmistamist ja läbi mõelda oma vastused olulistele küsimustele.
 • Paluda tagasisidet oma sõpradelt, perekonnalt või endistelt kolleegidelt selle kohta, kuidas nad teie tugevusi ja kvalifikatsioone näevad.
 • Mõelda läbi oma varasemad saavutused ja kogemused ning koostada loend neist, mida saate intervjuu ajal kasutada.

Kokkuvõttes võib öelda, et võime näidata oma tugevusi ja kvalifikatsioone selgelt ja veenvalt on oluline osa edukaks esinemiseks intervjuul. Kandidaadid peaksid valmistuma ette ja mõtlema läbi oma tugevused ning kuidas neid kõige paremini esile tuua, ning olema valmis neid näitama ja rõhutama intervjuu ajal.

Halvad küsimused ja kommentaarid mis on tavalised vead


Intervjuul on oluline mitte ainult anda selgeid ja täpseid vastuseid, vaid ka esitada küsimusi ja teha kommentaare, mis näitavad kandidaadi huvi, valmisolekut ja sobivust antud ametikohale. Kuid mõnikord võivad kandidaadid teha küsimusi või kommentaare, mis võivad anda halva mulje nende huvist, sobivusest või professionaalsusest.

Halvad küsimused ja kommentaarid võivad avalduda mitmel viisil, näiteks:

 • Ebapiisavad või ebamõistlikud küsimused, mis ei anna piisavalt teavet kandidaadi sobivuse või motivatsiooni kohta antud ametikohale.
 • Ebaviisakad või ebapädevad kommentaarid, mis võivad häirida või solvata tööandjat või teisi kandidaate.
 • Küsimused või kommentaarid, mis on ebaselged või segadusttekitavad ning võivad jätta mulje kandidaadi hoolimatusest või ebakompetentsusest.

Kandidaadid peaksid olema ettevaatlikud, milliseid küsimusi nad esitavad ja milliseid kommentaare nad teevad, ning tagama, et need oleksid asjakohased, viisakad ja professionaalsed. Näiteks võiksid nad küsida:

 • "Millised on ettevõtte pikaajalised eesmärgid ja kuidas see ametikoht neid toetab?"
 • "Millised on teie ootused sellele, kuidas kandidaadid oma esimese kuue kuu jooksul selles rollis õnnestuvad?"

Samuti peaksid kandidaadid vältima küsimusi või kommentaare, mis võivad anda halva mulje nende sobivusest või professionaalsusest. Näiteks peaksid nad vältima ebaviisakaid või ebapädevaid küsimusi ja kommentaare ning vältima küsimusi, mis võivad olla ebaselged või segadusttekitavad.

Kokkuvõttes võib öelda, et hea küsimuste ja kommentaaride esitamine on oluline osa edukaks esinemiseks intervjuul. Kandidaadid peaksid olema ettevaatlikud, milliseid küsimusi nad esitavad ja milliseid kommentaare nad teevad, ning tagama, et need oleksid asjakohased, viisakad ja professionaalsed, et anda parim mulje oma sobivusest ja professionaalsusest.

Näpunäited edukaks ettevalmistuseks


Intervjuule ettevalmistamine on võtmetähtsusega eduka esinemise tagamisel. Siin on mõned näpunäited, kuidas end hästi ette valmistada:

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid

 1. Uuri ettevõtet ja ametikohta: Tee põhjalik uurimistöö ettevõtte ja ametikoha kohta. Mõista nende missiooni, väärtusi, tooteid või teenuseid ning võimalikke väljakutseid ja võimalusi.
 2. Tee kindlaks oma tugevused: Mõtle läbi oma tugevused, oskused ja saavutused ning kuidas need on seotud antud ametikohaga. Valmistu konkreetsete näidetega, mis illustreerivad su saavutusi.
 3. Harjuta intervjuuküsimusi: Tee läbi tüüpilised intervjuuküsimused ja mõtle läbi, kuidas sa neile vastaksid. Harjuta vastuseid valjusti või sõbra või pereliikmega.
 4. Valmista ette küsimusi: Mõtle välja küsimusi, mida sa tahaksid intervjuul esitada ettevõtte ja ametikoha kohta. See näitab sinu huvi ja valmisolekut.
 5. Kontrolli tehnilisi üksikasju: Veendu, et sa tead intervjuu aega, kohta ja vormi (nt. kas see on isiklik, telefonivestlus või videosild). Testi oma tehnilist varustust, kui see on vajalik.
 6. Valmistu visuaalselt: Vali sobiv riietus vastavalt ettevõtte kultuurile ja ametikohale. Riietu professionaalselt ja veendu, et sa näed välja korralik.
 7. Võta kaasa vajalikud materjalid: Võta kaasa koopiad oma CV-st, motivatsioonikirjast ja muudest olulistest dokumentidest, mille võid vajada intervjuul.
 8. Võta aega enne intervjuud: Ära unusta puhata ja lõdvestuda enne intervjuud. Võta aega sügavalt sisse hingata ja keskenduda, et sa saaksid keskenduda oma parimale esinemisele.

Need näpunäited aitavad sul end hästi ette valmistada ning suurendavad su enesekindlust ja edu võimalusi intervjuul.

Kuidas esitleda oma kvalifikatsioone ja tugevusi


Kvalifikatsioonide ja tugevuste esitlemine intervjuul on võtmetähtsusega, et veenda tööandjat oma sobivuses antud ametikohale. Siin on mõned näpunäited, kuidas seda teha:

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid

 1. Olge konkreetne: Kasutage oma kogemuste ja oskuste kirjeldamisel konkreetseid näiteid ja saavutusi. Näidake, kuidas teie varasemad kogemused ja oskused on teid valmis ettevõttele väärtuslikuks panuseks tegema.
 2. Rõhutage olulisi saavutusi: Jälgige oma karjääri olulisi verstaposte ja saavutusi ning rõhutage neid intervjuul. Näidake, kuidas teie panus on aidanud ettevõtetel saavutada edu või lahendada probleeme.
 3. Keskenduge peamistele oskustele: Identifitseerige need oskused ja omadused, mis on antud ametikoha jaoks kõige olulisemad, ning rõhutage neid intervjuul. Näidake, kuidas teie oskused ja omadused vastavad ettevõtte vajadustele.
 4. Kasutage STAR meetodit: Kui vastate käitumispõhistele küsimustele, kasutage STAR meetodit (situatsioon, tegevus, tulemus) oma vastuste struktureerimiseks. See aitab teil anda selgeid ja struktureeritud vastuseid ning näidata oma suutlikkust ja edukust erinevates olukordades.
 5. Ole enesekindel, kuid mitte ülepakkuv: Olge enesekindel oma oskuste ja kvalifikatsioonide suhtes, kuid ärge ülepakkuge või liialdage oma võimeid. Olge aus ja realistlik oma võimete hindamisel.
 6. Näidake oma huvi ja motivatsiooni: Näidake intervjuu ajal oma huvi ettevõtte ja ametikoha vastu ning rõhutage oma motivatsiooni ja entusiasmi selle rolli vastu. Näidake, kuidas teie kogemused ja oskused sobivad ettevõtte kultuuri ja väärtustega.
 7. Kuulake tähelepanelikult: Kuulake tähelepanelikult küsimusi ja vastake neile selgelt ja otsekoheselt. Veenduge, et olete valmis vastama küsimustele, mis võivad puudutada teie kvalifikatsioone ja tugevusi.
 8. Esitage küsimusi: Lõpetage intervjuu osa küsimustega, mis näitavad teie huvi ja soovi teada saada rohkem ettevõtte ja ametikoha kohta. See näitab teie proaktiivsust ja valmisolekut panustada ettevõttesse.

Need näpunäited aitavad teil esitleda oma kvalifikatsioone ja tugevusi tõhusalt ning suurendavad teie võimalusi eduks intervjuul. Olge enesekindel, aus ja valmistunud ning näidake oma parimaid külgi tööandjale.

Kokkuvõte ja järgmised sammud


Pärast edukat intervjuud on oluline anda lühike kokkuvõte ja arutada järgmisi samme. Siin on mõned olulised punktid, mida tasub selles osas kaaluda:

 1. Täname intervjuu eest: Alustage oma kokkuvõtet tänuga intervjuu eest ja väljendage oma huvi ametikoha vastu.
 2. Korrake oma sobivust: Korrake lühidalt oma sobivust antud ametikohale, keskendudes peamistele põhjustele, miks olete õige valik.
 3. Avaldage oma entusiasmi: Näidake oma entusiasmi ja motivatsiooni antud rolli vastu ning väljendage valmisolekut panustada ettevõtte edu saavutamisse.
 4. Küsige järgmisi samme: Küsige intervjuu lõpus järgmisi samme ja millal ootate tagasisidet. See näitab teie huvi ja valmisolekut järgmiste sammude suhtes.
 5. Tänu ja hüvastijätt: Lõpetage kokkuvõte viisakalt, avaldades veel kord tänu võimaluse eest ning väljendades lootust järgmise kohtumise järele.


Järgmised sammud pärast intervjuud võivad hõlmata ootamist tagasisidele, jätkuvat suhtlust tööandjaga või täiendavaid intervjuusid. Oluline on jääda kannatlikuks ja positiivseks ning jälgida aktiivselt edasisi arenguid.

Kokkuvõttes tuleks kokkuvõte ja järgmised sammud kasutada võimalusena veelkord rõhutada oma sobivust ja motivatsiooni antud ametikoha ja ettevõtte suhtes ning näidata oma professionaalsust ja huvi edasise koostöö vastu.

Tänukirja saatmine


Pärast intervjuud on oluline saata tänukiri, mis väljendab teie tänu intervjuu eest ning kinnitab veelkord teie huvi ja sobivust antud ametikohale. Tänukirja saatmine võib anda teile täiendava võimaluse jätta positiivne mulje ja eristuda teistest kandidaatidest.

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid


Tänukirjas võiksite väljendada järgmist:

 1. Tänu intervjuu eest: Alustage tänukirja tänuga intervjuu eest ning väljendage oma hindamist ja lugupidamist võimaluse eest end esitleda.
 2. Kokkuvõte põhiteemadest: Korrake lühidalt mõningaid põhilisi punkte või kvalifikatsioone, mida tõite esile intervjuul, ning rõhutage nende olulisust ja sobivust antud ametikohale.
 3. Huvi ja motivatsioon: Avaldage veelkord oma huvi ja motivatsiooni antud rolli vastu ning näidake, kui innukalt ootate võimalust panustada ettevõtte edu saavutamisse.
 4. Avatus edasisteks küsimusteks: Olge avatud edasiseks suhtluseks ja küsimusteks ning väljendage valmisolekut vastata täiendavatele küsimustele või pakkuda täiendavat teavet vajaduse korral.
 5. Viisakas hüvastijätt: Lõpetage tänukiri viisakalt, väljendades veelkord tänu võimaluse eest ning väljendades lootust järgmise kohtumise järele või tagasiside saamiseks.

Tänukirja saatmine on oluline samm, mis võib tõhustada teie suhtlust potentsiaalse tööandjaga ja suurendada teie võimalusi valituks osutumisel. See võimaldab teil jätta meeldejääva ja positiivse mulje ning eristuda teistest kandidaatidest. Tänukiri annab teile veelkord võimaluse rõhutada oma sobivust ja huvi antud ametikoha vastu, tuues esile olulised aspektid, mida soovite tööandjale meelde jätta.

Lisaks sellele, et tänukiri väljendab teie tänu ja lugupidamist, näitab see ka teie viisakust ja professionaalsust. See annab märku sellest, et olete tähelepanelik ja hooliv kandidaat ning valmis suhtlema viisakalt ja professionaalselt. Tänukiri võib ka avada uusi võimalusi suhtlemiseks ja küsimuste esitamiseks, mis võivad olla olulised teie tööotsingu protsessis.

Kokkuvõttes võib öelda, et tänukirja saatmine on oluline samm intervjuu järel, mis võib mõjutada teie tulevasi võimalusi tööle kandideerimisel. See võimaldab teil veelkord end esitleda, näidates oma huvi ja motiveeritust ning jättes positiivse mulje oma suhtlusoskustest ja viisakusest. Seega on oluline võtta aega ja hoolt selle eest, et teie tänukiri oleks hästi koostatud ja väljendaks teie siirast soovi ja valmisolekut antud ametikohale.

Eneseanalüüs pärast intervjuud


Pärast intervjuud on oluline võtta aega eneseanalüüsiks, et hinnata oma esinemist ja valmistumist ning mõelda edasistele arenguvõimalustele. Siin on mõned olulised punktid, mida kaaluda:

 • Hinda oma esinemist:
  • Kas suutsid selgelt ja veenvalt edastada oma sõnumeid?
  • Kuidas hindad oma enesekindlust ja kehakeelt?
 • Analüüsi küsimusi ja vastuseid:
  • Kas suutsid anda selgeid ja asjakohaseid vastuseid?
  • Kas tõid esile oma tugevused ja kogemused piisavalt hästi?
 • Hinda oma ettevalmistust:
  • Kas uurisid ettevõtet ja ametikohta piisavalt?
  • Kas olid valmis käituma käitumispõhiste küsimuste või keerukate stsenaariumide korral?
 • Tunnista tugevaid ja nõrku külgi:
  • Ole aus iseenda vastu ja tunnista nii oma tugevusi kui ka valdkondi, milles saaksid end arendada.
 • Seadista eesmärgid edaspidiseks:
  • Pärast analüüsi seadista endale eesmärgid ja tegevuskava edasiseks arenguks.
  • See võib hõlmata täiendavat ettevalmistust, enesekindluse suurendamist või uute oskuste omandamist.

Eneseanalüüs pärast intervjuud võib olla väärtuslik õppimisvõimalus, mis aitab sul end paremini ette valmistada tulevasteks intervjuudeks ja saavutada edu tööotsingutel.

Eneseanalüüs pärast intervjuud võib avada ukse parema enesearengu jaoks ning aidata teil mõista oma tugevusi ja nõrkusi intervjuu kontekstis. Siin on mõned täiendavad mõtted ja juhised, mida võiksite kaaluda:

Hinda oma esinemist objektiivselt, püüdes mõista, kuidas teie sõnumid ja kehakeel võisid mõjutada intervjuu tulemusi. Kas teie vastused olid selged ja veenvad? Kas teie kehakeel väljendas enesekindlust ja professionaalsust?

Analüüsi oma vastuseid küsimustele ja mõtle, kas suutsid anda piisavalt sügavaid ja asjakohaseid vastuseid. Kas oskasid esile tuua oma tugevusi ja kogemusi viisil, mis vastas tööandja ootustele?

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid


Hinda oma ettevalmistust, sealhulgas teadmisi ettevõttest ja ametikohast. Kas suutsid tuua välja seoseid oma varasema kogemuse ja ettevõtte vajaduste vahel? Kas olid valmis vastama ootamatutele küsimustele või stsenaariumidele?

Oluline on tunnistada nii oma tugevaid külgi kui ka valdkondi, milles saaksid end arendada. See aitab teil keskenduda oma edasisele arengule ja seada realistlikke eesmärke.

Seadista endale konkreetsed eesmärgid ja tegevuskava edasiseks arenguks. See võib hõlmata täiendavat koolitust või enesetäiendamist, et tõhustada oma oskusi ja valmistuda tulevasteks intervjuudeks veelgi paremini.

Kokkuvõttes võib eneseanalüüs pärast intervjuud olla hindamatuks õppimisvõimaluseks, mis võimaldab teil end paremini ette valmistada ja parandada oma tulevaste tööotsingute tulemusi. Ärge kartke võtta aega enesehindamiseks ja arenguks, see võib viia teid lähemale oma karjääri eesmärkide saavutamisele.

Järelmeetmete võtmine


Intervjuu järel on oluline võtta järelmeetmeid, et hoida üles antud suhtlus ning jätta positiivne mulje endast tööandjale. Siin on mõned olulised sammud, mida võiksite kaaluda:

 • Tänukirja saatmine: Saatke pärast intervjuud tänukiri, väljendades oma siirast tänu intervjuu eest. Selles kirjas võite väljendada oma huvi ja motiveeritust antud rolli vastu ning kinnitada oma valmisolekut tööle asumiseks.
 • Vastuse ootamine: Andke tööandjale aega tagasiside andmiseks. Oluline on olla kannatlik ja mitte suruda tagasiside saamiseks. Kui määratud aja jooksul ei ole teavet saadud, võite kaaluda viisakat järelkontakti.
 • Järelkontakti loomine: Kui määratud aja jooksul pole tagasisidet saadud, võite kaaluda viisakat järelkontakti. See võib olla kõne või meili teel, milles väljendate oma jätkuvat huvi ja valmisolekut.
 • Vastamine täiendavatele küsimustele: Kui tööandjal tekib täiendavaid küsimusi või vajab ta lisateavet, olge valmis neile vastama. See võib olla võimalus veelkord oma sobivust ja motiveeritust näidata.
 • Aktiivne jälgimine: Jälgige aktiivselt edasisi arenguid ja olge valmis jätkama suhtlust tööandjaga, kuni otsus on tehtud. See võib hõlmata täiendavate intervjuude või tööpakkumise saamist.

Järelmeetmete võtmine pärast intervjuud näitab teie viisakust, professionaalsust ja jätkuvat huvi antud ametikoha vastu. See võib anda teile täiendava võimaluse jätta positiivne mulje ning suurendada teie võimalusi tööpakkumise saamiseks.

Järelmeetmete võtmine pärast intervjuud on võimalus veelkord end tööandjale meelde tuletada ning näidata oma huvi ja pühendumust antud ametikoha vastu. Tänukirja saatmine on üks olulisemaid samme selles protsessis, kuna see võimaldab teil väljendada tänu ja kinnitada oma motiveeritust.

Tänukirjas võiksite rõhutada oma tänulikkust antud intervjuu eest ning tuua välja mõned peamised punktid, mida arutasite ja millest rääkisite. Näiteks võite mainida oma kvalifikatsioone, varasemat kogemust ning seda, miks te arvate, et olete sobivaim kandidaat sellele ametikohale. See võimaldab teil veelkord rõhutada oma sobivust ja veenda tööandjat teie valimise õigsuses.

Kui olete saatnud tänukirja, olge kannatlik ja oodake tööandja tagasisidet. Ärge kiirustage ega avaldage survet tagasiside saamiseks. Mõnel juhul võib tööandjal kuluda aega otsuste tegemiseks või tagasiside andmiseks, seega olge valmis ootama.

intervjuul tehtavad vead ja kvalifikatsioonid


Kui määratud aja jooksul pole tagasisidet saadud, võite kaaluda viisakat järelkontakti. See võib olla kõne või meili teel, milles väljendate veelkord oma huvi ja valmisolekut. Ärge olge agressiivne ega pealetükkiv, vaid väljendage lihtsalt oma jätkuvat huvi ja soovi teha koostööd.

Aktiivne jälgimine on oluline ka pärast järelkontakti loomist. Jälgige edasisi arenguid ja olge valmis jätkama suhtlust tööandjaga, kuni otsus on tehtud. Olge avatud täiendavateks küsimusteks või täiendavateks intervjuudeks ning säilitage positiivne ja professionaalne suhtumine kogu protsessi vältel.

Need järelmeetmed võivad anda teile täiendava võimaluse tööpakkumise saamiseks ning näidata teie pühendumust ja motivatsiooni antud ametikoha vastu. Ärge alahinnake nende olulisust ning järgige neid samme hoolikalt pärast iga intervjuud.

Pärast intervjuud võivad kandidaadid olla huvitatud sellest, millal oodatakse tagasisidet või milliseid järgmisi samme tuleb oodata. Siin on mõned levinud küsimused, mida kandidaadid võivad pärast intervjuud esitada:

 1. Millal oodatakse tagasisidet? Kandidaadid võivad olla huvitatud sellest, millal oodatakse tagasisidet nende intervjuu kohta ja millal võib oodata järgmisi samme protsessis.
 2. Millised on järgmised sammud protsessis? Kandidaadid võivad küsida, millised on järgmised sammud pärast intervjuud, kas on oodata täiendavaid intervjuusid või millal võib oodata tööpakkumist.
 3. Kuidas on järgmine kontakti loomise protsess? Kandidaadid võivad olla huvitatud sellest, kuidas nad peaksid järgmise kontakti loomiseks tööandjaga käituma ja millal võib oodata järgmist suhtlust.
 4. Kas on täiendavat teavet, mida vajatakse? Kandidaadid võivad küsida, kas on vaja täiendavat teavet või dokumentatsiooni ning kuidas nad saavad seda esitada.
 5. Kas on muid küsimusi või muresid? Kandidaadid võivad küsida ka muid küsimusi või väljendada muresid, mis võivad intervjuu ajal tekkida.

Oluline on olla viisakas ja professionaalne nende küsimuste esitamisel ning näidata oma huvi ja valmisolekut järgmiste sammude suhtes. See võib anda teile täiendava võimaluse jätta positiivne mulje tööandjale ja näidata oma pühendumust antud ametikohale.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused

Pakume vastuseid mõnele levinumale küsimusele, mida intervjuul esitatakse. Siin on mõned näited:

Kuidas peaksin end ette valmistama intervjuuks?

Enne intervjuud uurige ettevõtet põhjalikult, harjutage vastuseid tüüpilistele küsimustele ja mõelge läbi oma tugevused ja nõrkused.

Kas peaksin saatma tänukirja pärast intervjuud?

Jah, tänukirja saatmine võib anda teile täiendava võimaluse jätta positiivne mulje ja kinnitada oma huvi ametikoha vastu.

Kuidas peaksin vastama käitumispõhistele küsimustele?

Käitumispõhiste küsimuste puhul keskenduge konkreetsele olukorrale, oma tegevustele ja saavutatud tulemustele.

Kuidas toime tulla närvilisusega intervjuu ajal?

Hingamisharjutused, enesekindluse tugevdamine ja ettevalmistus aitavad leevendada intervjuupinget.

Kas peaksin küsima küsimusi intervjuu lõpus?

Jah, küsimuste esitamine näitab teie huvi ja ettevalmistust ning võib anda lisateavet ettevõtte ja rolli kohta.

Need on vaid mõned näited sagedasematest küsimustest, mis võivad tekkida intervjuu ettevalmistamise ja läbiviimise käigus. Oluline on mõista nende küsimuste tagamaid ja valmistuda vastamiseks vastavalt oma kogemustele ja teadmistele.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee