Lahkumisavaldus ja kuidas seda kirjutada: Olulised sammud ja soovitused selle tõhusaks kirjutamiseks

Sissejuhatuses keskendume lahkumisavalduse olulisusele ja eesmärgile töösuhete lõpetamisel. Lahkumisavaldus on ametlik dokument, mille abil teavitatakse tööandjat soovist töökohalt lahkuda ning on oluline osa korrektsest protsessist.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Lahkumisavalduse esitamine näitab professionaalsust, lugupidamist ja ausust tööandja suhtes. Sellel on mitmeid eesmärke, sealhulgas sujuva ülemineku tagamine, tööandja teavitamine lahkumisest, võimalike tagasiside saamine ja tänusõnade väljendamine koostöö eest.

Lahkumisavalduse tähtsus seisneb selles, et kui see loob selge kommunikatsioonikanali tööandja ja töötaja vahel ning aitab vältida segadust või enam arusaamatusi lahkumisprotsessis. Samuti aitab kui see säilitada positiivseid töösuhteid, mis võivad olla kasulikud tulevaste koostöö või soovituste saamisel.

lahkumisavaldus ja kuidas seda kirjutada

Sissejuhatuses tutvustame lugejale lahkumisavalduse olulisust ja rõhutame, miks on oluline seda protsessi õigesti läbi viia. Edasistes peatükkides uurime põhjalikumalt lahkumisavalduse struktuuri, sisu ja parimaid tavasid selle tõhusaks kirjutamiseks. Oluline on mõista, et lahkumisavalduse esitamine on professionaalse käitumise oluline osa ja võib mõjutada tulevasi karjäärivõimalusi.

Lahkumisavalduse olulisus töösuhte lõpetamisel


Lahkumisavaldus on oluline dokument töösuhte lõpetamisel, et kui see aitab tagada selge suhtluse, professionaalsuse ja korrektsuse protsessis. Selle peatüki eesmärk on rõhutada lahkumisavalduse olulisust ning selgitada, miks see on oluline nii töötaja kui ka tööandja jaoks.

Lahkumisavaldus annab ametliku avalduse tööandjale, et töötaja soovib töösuhte lõpetada. See aitab vältida segadust, ebaõnnestunud suhtlust või spekulatsioone lahkumise põhjuste kohta. Lisaks tagab lahkumisavalduse esitamine korrektse protsessi, mis järgib ettevõtte reegleid ja poliitikat.

Töötaja jaoks on lahkumisavaldus võimalus väljendada oma tänulikkust tööandjale võimaluste eest, mida töökoht on pakkunud, ning viisil, mis jääb positiivseks ja meeldejäävaks. Samuti võib see aidata säilitada hea maine ja suhted endise tööandjaga, mis võivad olla tulevaste karjäärivõimaluste ja soovituste saamisel olulised.

Tööandja jaoks on lahkumisavaldus teave töötaja lahkumise kohta, mis võimaldab seda kui neil alustada vajalikke protseduure, nagu uue töötaja otsimine või vajalike ülesannete ümberkorraldamine. See aitab ka tööandjal hinnata töökeskkonda ja töötaja tagasisidet, et teha parandusi või muudatusi tulevikuks.

Kokkuvõttes on lahkumisavaldus oluline vahend töösuhte lõpetamisel, mis võimaldab selget ja professionaalset suhtlust ning aitab säilitada head suhted töötaja ja kui tööandja vahel. Järgmistes peatükkides uurime lähemalt lahkumisavalduse koostamist ja olulisi elemente, mis aitavad tagada tõhusa ja asjakohase esitluse.

Õige aeg ja viis lahkumisavalduse esitamiseks


Lahkumisavalduse esitamisel on oluline valida õige aeg ja viis, et seda tagada sujuv protsess ja hea suhtlus tööandjaga. Selles peatükis käsitleme, millal ja kuidas lahkumisavaldust esitada, et see oleks asjakohane ja professionaalne.

lahkumisavaldus ja kuidas seda kirjutada

  • Õige aja valimine: On oluline valida õige aeg lahkumisavalduse esitamiseks. Parim aeg on tavaliselt siis, kui oled kindel oma otsuses lahkuda ning oled valmis teavitama tööandjat mõistliku etteteatamisajaga. Arvesta ettevõtte poliitikaga ja vajalike protseduuridega, et tagada sujuv üleminek.
  • Isikliku vestluse eelistamine: Parim viis lahkumisavalduse esitamiseks on isikliku vestluse kaudu. Kohtu tööandjaga näost näkku, et arutada oma otsust, põhjuseid ja järgnevaid samme. Isiklik vestlus võimaldab paremat suhtlemist, küsimuste ja kahtluste selgitamist ning võimalust lahenduste leidmiseks.
  • Kirjaliku lahkumisavalduse ettevalmistamine: Lisaks pole isiklikule vestlusele võib olla vajalik esitada ka kirjalik lahkumisavaldus. See peaks sisaldama selget ja konkreetset teadet lahkumise kohta ning võimalusel tänusõnu ja head tahet. Veendu, et lahkumis avaldus oleks hästi struktureeritud, korrektne ja viisakas.
  • Etteteatamisaeg: Oluline on järgida ettevõtte nõudeid etteteatamisaja osas. Enamasti on soovitatav anda tööandjale piisav etteteatamisaeg, et nad saaksid asjakohaseid meetmeid võtta, nagu uue töötaja otsimine või ülesannete ümberjaotamine. Täpsemad mille juhised etteteatamisaja kohta leiad töölepingust või ettevõtte poliitikast.

Õige aeg ja viis lahkumisavalduse esitamiseks tagab professionaalse suhtluse ja sujuva protsessi töösuhte lõpetamisel. Järgmistes peatükkides vaatleme üksikasjalikumalt lahkumisavalduse koostamist ning jagame näpunäiteid tõhusa lahkumisavalduse esitamise kohta.

Lahkumisavaldus ja kuidas seda kirjutada formaat ja ülesehitus


Kui sa veel ei tea kuidas kirjutada lahkumisavaldust, siis loe seda peatükki hoolikalt. Lahkumisavalduse kirjutamisel on oluline järgida kindlat formaati ja ülesehitust, et tagada selgus, professionaalsus ja korrektsus. Selles peatükis uurime lahkumisavaldusele sobivat pole formaati ja selle ülesehitust, et saaksite oma lahkumisavalduse koostada selgelt ja enam asjakohaselt.

Päiseinfo: Alusta lahkumisavaldust päiseinfoga, mis sisaldab sinu nime, kontaktandmeid, kuupäeva ja tööandja nime. See annab lahkumisavaldusele ametliku ja professionaalse ilme.

Avalduse algus: Lahkumisavaldus peaks alustama viisakate sõnadega, näiteks "Lugupeetud" või "Austatud". Seejärel väljenda oma kavatsust enam lahkuda ja märgi ära kuupäev, sest millal soovid töösuhte lõpetada.

Põhjendus: Järgmisena selgita lühidalt põhjuseid, miks otsustasid lahkuda. Oluline on väljendada oma otsust selgelt ja viisakalt ning vältida liigset üksikasjalikkust või negatiivset kriitikat tööandja või kolleegide suunas.

lahkumisavaldus ja kuidas seda kirjutada

Tänusõnad: Avalda oma tänulikkust võimaluse eest töötada ettevõttes ning maini positiivseid kogemusi ja õpitud oskusi. See näitab sinu professionaalsust ja heatahtlikkust ning jätab positiivse jälje tööandjale.

Järelmeetmed: Kui soovid, võid pakkuda välja võimalikke järelmeetmeid, et sujuvalt seda üle anda oma ülesandeid või aidata uuel töötajal sisse elada. Sest ,see näitab sinu valmisolekut ja soovi toetada ettevõtet ka lahkumisperioodi jooksul.

Lõpetamine: Lahkumisavaldus lõpetatakse viisakate tervitussõnadega, sest näiteks "Lugupidamisega" või "Parimate soovidega". Allkirjasta avaldus oma nimega ja lisa vajadusel kontaktandmed.

Lahkumisavalduse formaat ja ülesehitus aitavad tagada selgust, korrektsust ja professionaalsust. Järgmine peatükk keskendub lahkumisavalduse sisule ja annab praktilisi näpunäiteid tõhusaks koostamiseks.

Lahkumisavalduse sisu olulised komponendid


Lahkumisavalduse sisu on oluline, kuna see peegeldab sinu mõtteid, tundeid ja eesmärke töösuhte lõpetamisel. Selles peatükis keskendume lahkumisavalduse olulistele komponentidele, mida peaksid kaaluma ja sisaldama oma kirjas.

Selge väljendus otsusest: Lahkumisavaldus peaks seda selgelt väljendama sinu soovi lõpetada töösuhe. Kasuta kindlaid sõnu ja fraase, et poleks võimalik tekitada segadust või ebatäpsust.

Täpne kuupäev: Märgi kindlaks töösuhte lõpetamise kuupäev. See võimaldab tööandjal planeerida üleminekut ja leida asendus kuid ei pea.

Tänusõnad ja tunnustus: Väljenda oma tänulikkust tööandjale võimaluse eest töötada ajal ning maini positiivseid kogemusi ja õpitud oskusi. Tunnusta kolleege ja meeskonnaliikmeid, kellega koos töötasid.

lahkumisavaldus ja kuidas seda kirjutada

Ladus üleminek: Paku välja võimalused või ideed sujuvaks üleminekuks uuele töötajale. See näitab sinu valmisolekut toetada ettevõtet ka lahkumisperioodi jooksul.

Positiivne toon: Hoolimata põhjusest, väljenda end positiivses toonis ning näiteks välti negatiivsust või kriitikat. Lahkumisavaldus peaks jätma hea mulje ja säilitama professionaalsuse.

Lõpetamine ja allkiri: Lõpeta lahkumisavaldus viisakate tervitussõnadega ning näiteks allkirjasta see oma nimega. Vajadusel lisa oma kontaktandmed, et tööandjal oleks võimalus sinuga ühendust võtta õigel ajal.

Lahkumisavalduse sisu peaks olema selge, siiras ja professionaalne. Järgmine peatükk keskendub praktilistele näpunäidetele lahkumisavalduse tõhusaks kirjutamiseks ning aitab sul koostada sisukat ja asjakohast lahkumisavaldust õigel ajal.

Taktitunne ja viisakus lahkumisavalduse kirjutamisel


Lahkumisavalduse kirjutamisel on oluline järgida taktitunde ja viisakuse põhimõtteid. Selles peatükis uurime lähemalt, kuidas säilitada professionaalne ja lugupidav suhtumine oma lahkumisavalduses.

Oma otsuse põhjendamine: Kui soovid jagada tööandjaga põhjust, mis on sind lahkumisavalduse esitamiseks motiveerinud, tee seda viisakal ja austaval viisil. Väldi süüdistusi, negatiivsust või üleliigset üksikasjalikkust.

Tööandja vajaduste arvestamine: Oluline on mõista, et tööandjal võib olla vajadus leida sinu lahkumisele asendaja või korraldada ümberkorraldusi. Seetõttu püüa pakkuda oma panust sujuva ülemineku tagamiseks ning ole avatud koostööle ja suhtlemisele.

Lugupidamine kolleegide vastu: Lahkumisavalduses võid väljendada oma austust ja tänulikkust kolleegide vastu, kellega oled koos töötanud. Ära unusta mainida positiivseid kogemusi ja ühiseid saavutusi ning soovi jääda heade suhetega hüvasti.

Konfidentsiaalsuse ja privaatsuse hoidmine: Ära paljasta oma lahkumise põhjust või muud konfidentsiaalset teavet lahkumisavalduses. Oluline on säilitada konfidentsiaalsus ja austada privaatsust nii oma endise tööandja kui ka iseenda huvides.

Korrektsus ja keeleline täpsus: Veendu, et lahkumisavaldus oleks korrektselt vormistatud ning vältaks keelelisi vigu ja ebatäpsusi. Loe oma tekst hoolikalt üle enne esitamist, et veenduda, et see oleks arusaadav ja selge.

Taktitunne ja viisakus on olulised elementidena lahkumisavalduse kirjutamisel. Järgides neid põhimõtteid, lood sa positiivse ja professionaalse mulje ning jääd hüvasti oma tööandjaga viisakal viisil. Järgmine peatükk keskendub praktilistele näpunäidetele lahkumisavalduse kirjutamisel, et aidata sul luua tõhus ja viisakas lahkumisavaldus.

Olulised sammud lahkumisavalduse ettevalmistamisel


Lahkumisavalduse ettevalmistamine on oluline protsess, mis tagab sujuva ja tõhusa lahkumisprotsessi. Selles peatükis käsitleme olulisi samme, mida peaksid järgima lahkumisavalduse ettevalmistamisel.

Eneseanalüüs: Enne lahkumisavalduse koostamist võta aega eneseanalüüsiks. Mõtle läbi oma motivatsioon lahkuda ning selgita välja, mida soovid edaspidi saavutada oma karjääris. See aitab sul põhjendada oma otsust ning suunata tulevikku.

Konsulteerimine ja nõustamine: Kui oled kaalunud lahkumise otsust, võib olla kasulik konsulteerida usaldusväärsete kolleegide või mentoritega. Nad võivad anda sulle väärtuslikke nõuandeid ja perspektiivi ning aidata sul selgitada oma eesmärke ja karjääriplaane.

lahkumisavaldus ja kuidas seda kirjutada

Lahkumisplaan: Loo lahkumisplaan, mis sisaldab olulisi ülesandeid ja tähtaegu, mis tuleb enne lahkumist täita. Võta arvesse tööandja vajadusi ja veendu, et teed kõik endast oleneva, et tagada sujuv üleminek uuele töötajale või meeskonnale.

Kohtumine tööandjaga: Enne lahkumisavalduse ametlikku esitamist on soovitatav korraldada kohtumine oma ülemusega või personaliosakonnaga. See võimaldab sul selgitada oma otsust ning arutada üleminekuprotsessi ja võimalikke küsimusi.

Lahkumisavalduse koostamine: Koosta lahkumisavaldus hoolikalt, järgides eelnevalt mainitud struktuuri ja sisukomponente. Pane kirja oma otsus, tähtajad ning vajadusel põhjendused ja tänusõnad. Veendu, et lahkumisavaldus oleks selge, lühike ja viisakas.

Olulised sammud lahkumisavalduse ettevalmistamisel aitavad sul tagada, et kogu protsess kulgeks sujuvalt ja professionaalselt. Järgmine peatükk keskendub lahkumisavalduse praktilisele kirjutamisele ning pakub näpunäiteid ja soovitusi, kuidas luua tõhus ja hästi struktureeritud lahkumisavaldus.

Isikliku põhjenduse lisamine lahkumisavaldusele


Isikliku põhjenduse lisamine lahkumisavaldusele võib aidata selgitada ja selgitada oma otsust töökohast lahkuda. Siin on mõned olulised punktid, mida tuleks arvestada, kui soovite lisada isikliku põhjenduse lahkumisavaldusele:

  • Põhjenda oma otsust: Selgita põhjalikult ja ausalt, miks soovid töökohalt lahkuda. Võid mainida karjäärialaseid eesmärke, soovi uute väljakutsete järele, isiklikke põhjuseid või töö- ja elukvaliteedi tasakaalu saavutamist.
  • Ole viisakas ja erapooletu: Hoidu süüdistamisest või halvustavatest märkustest tööandja või kolleegide suunas. Jää viisakaks ja erapooletuks ning keskendu oma isiklikele põhjustele lahkumiseks.
  • Olgu põhjendus selge ja konkreetne: Sõnasta oma isiklik põhjendus selgelt ja konkreetsete näidetega. Too välja olukorrad või kogemused, mis mõjutasid sinu otsust lahkuda ning selgita, kuidas need seostuvad sinu karjäärieesmärkidega.
  • Ära unusta tänusõnu: Lisaks isiklikule põhjendusele on oluline väljendada oma tänulikkust tööandjale ja kolleegidele võimaluste eest ning koostöö eest. Näita, et oled hinnanud oma aega ja kogemusi organisatsioonis.
  • Lühidus ja selgus: Oluline on, et isiklik põhjendus kirjutada oleks lühike ja konkreetne. Võta kokku oma mõtted ja esita need selges ja arusaadavas vormis. Välti liigset detailidesse laskumist ja keskendu olulisele.

Isikliku põhjenduse lisamine lahkumisavaldusele aitab sul väljendada oma mõtteid ja põhjendusi lahkumiseks ning näidata professionaalset suhtumist. Järgmine peatükk keskendub lahkumisavalduse lõpetamisele ja lisadele, mis võivad täiendada sinu avaldust.

Lahkumisavalduse esitamise viisid ja kanalid (e kirja, kirjalik ja personaalne)


Lahkumisavalduse esitamine on oluline samm töösuhte lõpetamisel. Siin on mõned levinumad viisid ja kanalid, mida saad kasutada oma lahkumisavalduse esitamiseks:

Personaalne kohtumine: Parim viis lahkumisavalduse esitamiseks on korraldada personaalne kohtumine oma otseülemaga. See võimaldab sul suhelda otse ja selgitada oma otsust ning põhjendusi.

Kirjalik teatis: Kui sul ei ole võimalust korraldada personaalset kohtumist, on kirjalik lahkumisavaldus järgmine parim viis. Koosta ametlik kiri, milles väljendad oma soovi lahkuda ning esitled põhjuseid ja tähtsaid detaile.

lahkumisavaldus ja kuidas seda kirjutada

E-posti teel: Kui oled heas suhtluses oma otseülemaga, võid kaaluda lahkumisavalduse saatmist e-posti teel. Veendu, et e-kiri oleks viisakas, selge ja professionaalne ning lisaks lahkumisavaldusele väljenda ka tänu ja heade soovidega seotud mõtteid.

Vormi täitmine: Mõned ettevõtted võivad kasutada spetsiaalset lahkumisavalduse vormi, mida pead täitma ja esitama personaliosakonda või juhtkonnale.

Allkirjastatud dokument: Lahkumisavaldus võib olla ka allkirjastatud dokument, mida esitad personaliosakonnale või juhtkonnale. Veendu, et dokument oleks korrektselt vormistatud ja allkirjastatud enne esitamist.

Lahkumisavalduse tähtajad ja teavitamise kohustused


Lahkumisavalduse esitamisel on oluline arvestada tähtajadega ja teavitamise kohustustega. Siin on mõned olulised aspektid, mida selles osas silmas pidada:

Tähtaeg: Kontrolli oma töölepingut või ettevõtte poliitikat, et teada saada, kuid milline on nõutav lahkumisavalduse esitamise tähtaeg. Tavaliselt on see määratud ette antud arvu päevade või nädalatega.

Varajane teavitamine: Soovitatav on teavitada tööandjat lahkumiskavatsusest võimalikult varakult. See annab tööandjale piisavalt aega korralduste tegemiseks ja asendaja leidmiseks.

Kirjalik teade: Lahkumisavaldus tuleb esitada kirjalikult, olgu selleks põhjus e-kiri või trükitud dokument. Selles peaks olema selge väljendus soovist lõpetada töösuhe ning määratud lahkumiskuupäev.

Suhtlemine tööandjaga: Lisaks lahkumisavaldusele võib siis olla oluline suhelda ka otse tööandjaga, et arutada lahkumise tingimusi, kohustusi ja võimalikke küsimusi, mis võivad tekkida.

Üleandmine ja dokumentatsioon: Veendu, et töösuhte lõpetamise põhjus protsessis järgitakse ettevõtte protseduure seoses vara üleandmisega, lõpparve ja muude dokumentidega.

On oluline järgida etteantud tähtaegu ja teavitamise kohustusi, et säilitada hea suhe tööandjaga ning tagada sujuv üleminek uuele tööle või eluetapile. Järgmine peatükk keskendub töösuhte lõpetamisele ja edasistele sammudele pärast lahkumisavalduse esitamist.

Lahkumisavalduse tagasiside ja vastus tööandjalt


Pärast lahkumisavalduse esitamist võib tööandja anda tagasisidet ning vastata sellele. Siin on mõned olulised aspektid, mida selles osas arvestada:

lahkumisavaldus ja kuidas seda kirjutada

Positiivne vastuvõtt: Tööandja võib lahkumisavaldusele reageerida erinevalt, kuid soovitav on säilitada positiivne suhtumine. Olgu vastus siis toetav või üllatunud, proovi jääda professionaalseks ja viisakaks.

Kohtumine ja arutelu: Tööandja võib soovida korraldada kohtumise, et arutada lähemalt lahkumise põhjuseid ja võimalikke tagajärgi. Ole valmis selgitama oma otsust ning pakkuma konstruktiivset tagasisidet tööandjale.

Soovituskiri: Kui lahkumine on positiivne ja suhted tööandjaga on hea, võid paluda tööandjal kirjutada sulle soovituskiri. See on väärtuslik dokument tulevaste töölt võimaluste jaoks ning annab teel tunnistust sinu panusest ja pädevustest.

Professionaalne lahkumine: Oluline on lahkuda töökohast professionaalselt ja viisakalt põhjus. Hoolitse eest, et täidad kõik oma kohustused, annad üle vajalikud dokumendid ja suhtled kolleegidega viisakalt.

Lahkumisavalduse tagasiside ja tööandja vastus võivad mõjutada sinu mainet ja tulevasi võimalusi. Järgmine peatükk keskendub edasistele sammudele pärast lahkumisavalduse esitamist ning uute karjäärivõimaluste otsimisele.

Lahkumisavalduse näited ja kuidas kirjutada lahkumisavaldust


Lahkumisavalduse koostamine võib olla väljakutse, eriti kui soovid leida õigeid sõnu ja väljendada oma lahkumise põhjuseid selgelt. Siin on mõned näited ja eeskujud lahkumisavaldustest, mis võivad sulle selle puhul on inspiratsiooni pakkuda:


Klassikaline lahkumisavaldus:

Tere [Tööandja nimi]

Käesolevaga soovin teavitada teid oma lahkumisest ametikohalt [Töökoht] alates [Lahkumise kuupäev]. Olen tänulik kõigi võimaluste eest, mida olen teie organisatsioonis saanud, ning hindan kõrgelt kogemust ja teadmisi, mida olen siin omandanud.

Soovin järgmistele sammudele keskendudes tagada sujuva ülemineku ja olla abiks vajaliku dokumentatsiooni ja ülesannete ülevõtmisel. Olen valmis pakkuma vajadusel täiendavat tuge ja jätkama meie organisatsiooni arengule kaasa aitamist.

Tänan teid veelkord meeldiva koostöö eest ning soovin teile ja meie meeskonnale edu tulevastes ettevõtmistes.

Lugupidamisega,
[Sinu nimi]


Tänamisele keskenduv lahkumisavaldus:

Tere [Tööandja nimi],

Soovin teid südamest tänada võimaluse eest töötada teie ettevõttes ametikohal [Töökoht]. Olen tänulik kõigi õppetundide, väljakutsete ja toetuse eest, mida olen siin saanud. Kuid soovin teavitada teid oma otsusest lahkuda ametikohalt [Lahkumise kuupäev].

Minu lahkumisotsus põhineb isiklikel ja karjääriga seotud eesmärkidel ning usun, et see on minu edasiseks arenguks vajalik samm. Olen veendunud, et minu panus ja kogemused on aidanud kaasa meie organisatsiooni edule ning olen valmis tagama sujuva ülemineku uuele töötajale.

Tänan teid veelkord usalduse ja võimaluste eest ning soovin teile ja meie meeskonnale edu tulevikus. Jään meenutama meeldivat koostööd ja toredaid hetki.

Parimate soovidega,
[Sinu nimi]


Need näited annavad sulle ülevaate lahkumisavalduse struktuurist ja sõnastusest teel. Oluline on lisada isiklikud puudutused vastavalt oma olukorrale ja suhtele tööandjaga. Järgmises peatükkeskendume kokkuvõtetele ja järgmistele sammudele pärast lahkumisavalduse esitamist.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused

Millal on õige ja millal ei ole aeg esitada lahkumisavaldus?

Lahkumisavaldus tuleks esitada piisavalt varakult, et anda tööandjale aega korraldada asendaja leidmine ja sujuv üleminek. Tavaliselt soovitatakse esitada lahkumisavaldus ja tööleping vähemalt kaks nädalat enne soovitud lahkumiskuupäeva.

Kuidas peaksin lahkumisavalduse vormistama?

Lahkumisavaldus peaks olema ametlik ja viisakas. See lepingu peaks sisaldama sinu nime, kuupäeva, lahkumise põhjust ning soovitud lahkumiskuupäeva. Samuti on hea lisada tänusõnad ja heasoovimised kuigi ei pea samal korral.

Kas peaksin lahkumisavaldusele lisama põhjenduse?

See on sinu enda otsustada. Mõned inimesed eelistavad lisada lühikese põhjenduse, et selgitada oma lahkumise tagamaid. Teised eelistavad jääda neutraalseks ja keskenduda positiivsetele aspektidele.

Kuidas peaksin reageerima, kui tööandja palub jääda?

Kui tööandja palub sul jääda, on oluline kaaluda hoolikalt oma otsust. Arvesta pakkumisega, kuid ei pea end sundida. Võid avaldada tänu pakkumise eest, kuid selgitada ka oma lahkumisotsuse kindlaid põhjuseid.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee