Kuidas kirjutada lapsehoolduspuhkuse avaldust: Praktiline juhend

Lapsehoolduspuhkus on oluline võimalus, mis võimaldab töötajal ajutiselt tööst eemal viibida ja hoolitseda oma alaealise lapse eest. Selle perioodi jooksul tagatakse vanemale kindlus, et tööalaseid kohustusi saab ajutiselt peatada, võimaldades keskenduda täielikult lapse heaolule ja arengule.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Käesoleva juhendi eesmärk on aidata lapsevanematel mõista lapsehoolduspuhkuse avalduse tähtsust kuni anda praktilisi juhiseid ja soovitusi lapsehoolduspuhkuse kaupa taotlemise protsessis. Artiklis käsitletakse seaduslikke aluseid, õigusi ja kohustusi, mis on seotud lapsehoolduspuhkusega. Lisaks tutvustatakse olulisi samme, mida tuleks järgida avalduse ette valmistamisel ja esitamisel, kuni antakse näiteid, mis aitavad avaldust koostada veenvamalt.

Lapsehoolduspuhkuse avalduse näidis

Oma lapse hooldamine on oluline ja vastutusrikas ülesanne kuni lapsehoolduspuhkuse võimalus aitab tagada lapsevanemale vajaliku aja ja rahulikkuse lapse eest hoolitsemiseks. Käesolev juhend toetab lapsevanemaid nende avalduse esitamisel ja aitab luua lapsehoolduspuhkuse perioodiks sobivad tingimused, mis võimaldavad täielikku pühendumust lapsele ning samas tagavad ka tööalase sujuvuse ja koostöö tööandjaga.


Lapsehoolduspuhkuse avalduse näidis

[Sinu nimi]
[Sinu aadress]
[Postiindeks]
[E-posti aadress]
[Tel. number]
[Ettevõtte nimi]
[Ettevõtte aadress]
[Postiindeks]
Kuupäev: [Avalduse esitamise kuupäev]

Lugupeetud [Tööandja nimi],

Käesolevaga soovin esitada lapsehoolduspuhkuse avalduse seoses minu alaealise lapse vajadustega. Lapsehoolduspuhkuse perioodiks soovin olla eemal tööülesannetest, et tagada lapsele vajalik hooldus ja tähelepanu.

Lapsehoolduspuhkuse perioodi alguskuupäev: [Kuupäev, millal soovite alustada lapsehoolduspuhkust]

Lapsehoolduspuhkuse perioodi lõppkuupäev: [Kuupäev, millal soovite lõpetada lapsehoolduspuhkust]

Sel perioodil teen kõik endast oleneva, et tagada töökohustuste sujuv üleandmine ja koostöö meeskonnaga, et tööprotsessid oleksid hästi toimivad.

Palun võtke arvesse minu lapsehoolduspuhkuse taotlus ning teavitage mind, kuidas edasi toimida ja milliseid dokumente vajate selle korraldamiseks. Olen valmis vastama kõigile täiendavatele küsimustele ning koostööks sobivatel tingimustel.

Tänan mõistva suhtumise eest!

Lugupidamisega,
[Teie nimi]

Seaduslikud alused: Millal ja kuidas saab lapsehoolduspuhkust taotleda

Lapsehoolduspuhkuse võtmise on õigus saada reguleeritud seadustega ning töötajatel on õigus saada seda taotleda teatud olukordades. Selles peatükis selgitame, millal ja kuidas saab lapsehoolduspuhkust taotleda, tuginedes kehtivatele seadustele ja tööõiguslikele põhimõtetele.

Lapsehoolduspuhkuse seaduslikud alused:

 • Lapse haigestumine või tervislikud probleemid
 • Lapse eest hoolitsemine enne kooliea algust
 • Lapse koolivaheaeg

Lapsehoolduspuhkuse pikkus:

 • Seadusega määratud lapsehoolduspuhkuse pikkus
 • Võimalikud lisapäevad eriolukordade korral

Lapsehoolduspuhkuse taotlemine:

 • Kuidas esitada lapsehoolduspuhkuse avaldust
 • Millised dokumendid on vajalikud taotlusega kaasas

Tööandja vastutus:

 • Tööandja kohustus vastata lapsehoolduspuhkuse avaldusele
 • Õiguste kaitse diskrimineerimise eest lapsehoolduspuhkuse päevast

Töötasu lapsehoolduspuhkuse ajal:

 • Töötasu hüvitamine lapsehoolduspuhkuse perioodil
 • Töötasu säilitamine erinevates olukordades

Lapsehoolduspuhkuse taotlemine on oluline õigus, mis võimaldab teil tagada oma lapse heaolu kuni tasakaalustada töö- ja pereelu. Teades seaduslikke aluseid ja õigusi, saate veenduda, et teie lapsehoolduspuhkuse taotlus on korrektselt vormistatud võid kaupa ja vastab kehtivatele nõuetele, tagades sellega sujuva ja seaduspärase lapsehoolduspuhkuse perioodi.

Millal on õigus seda esitada: Lapsehoolduspuhkusega seotud on õigus saada ja kohustused

Lapsehoolduspuhkuse avalduse esitamisel on töötajatel teatud õigused ja kohustused, mida tuleb arvestada. See peatükk keskendub lapsehoolduspuhkusega seotud õigustele ja kohustustele kuni lapse aitab teil mõista, millal on õigus saada lapsehoolduspuhkust taotleda ja millised on teie õigused ja kaupa selle perioodi jooksul.

Lapsehoolduspuhkuse avalduse näidis

Õigus lapsehoolduspuhkusele:

 • Töötaja õigus saada taotleda lapsehoolduspuhkust vastavalt seadusele
 • Tingimused ja alused, mille alusel saab lapsehoolduspuhkust võtta

Lapsehoolduspuhkuse kestus:

 • Lapsehoolduspuhkuse maksimaalne kestus mida seaduse järgi
 • Võimalikud erandid ja lisapäevad eriolukordadeks

Töötaja kohustused:

 • Kuidas ja millal tuleb lapsehoolduspuhkust 3 aastaseks taotleda
 • Teavitamiskohustus tööandjale seoses lapsehoolduspuhkusega

Tööandja kohustused:

 • Tööandja kohustus vastata lapsehoolduspuhkuse taotlusele
 • Lapsehoolduspuhkuse päevast kehtivate õiguste tagamine

Õiguste kaitse:

 • Diskrimineerimiskeelu kohaldamine lapsehoolduspuhkusega seoses
 • Õiguste kaitse võimalikud rikkumiste korral

Teades oma õigusi ja kohustusi seoses lapsehoolduspuhkusega, saate kindlustundega esitada lapsehoolduspuhkuse avalduse ning tagada sujuva ja õiguspärase lapsehoolduspuhkuse perioodi. Oluline on olla teadlik seadusest tulenevatest õigustest ja kohustustest, et tagada teie ja teie lapse heaolu ning vältida võimalikke konflikte tööandjaga seoses lapsehoolduspuhkusega.

Avalduse vorming ja on õigus saada: Milline peaks olema lapsehoolduspuhkuse avalduse vorming


Lapsehoolduspuhkuse avalduse vorming on oluline osa taotluse esitamisel. Õige vormingu järgimine aitab tagada, et teie avaldus oleks professionaalne, selge ja arusaadav. Selles peatükis käsitleme olulisi punkte, mis aitavad teil lapsehoolduspuhkuse avaldust õigesti vormistada.

Pealkiri ja päised:

 • Lisage avaldusele pealkiri, näiteks "Lapsehoolduspuhkuse avaldus".
 • Kasutage päiseid, et märkida oma nimi, kontaktandmed ja kuupäev.

Adressaat: Määrake avalduse adressaat, näiteks personaliosakond või teie juhtiv aga ülemus.

Sissejuhatus: Alustage avaldust viisakalt ja selgelt, tuues esile oma taotluse eesmärgi.

Taustainfo: Selgitage oma põhjendusi lapsehoolduspuhkuse taotlemiseks, olles konkreetne ja aus.

Tööülesannete korraldus: Kirjeldage, kuidas kavatsete korraldada oma tööülesanded lapsehoolduspuhkuse ajal.

Lapsehoolduspuhkuse periood: Määrake lapsehoolduspuhkuse algus- ja lõppkuupäevad ning soovitud puhkus.

Vajalikud dokumendid: Teavitage, milliseid dokumente olete valmis esitama oma lapsehoolduspuhkuse taotluse toetuseks.

Lõppsõna: Tänage adressaati võimaluse eest esitada lapsehoolduspuhkuse avaldus.

Allkiri: Allkirjastage avaldus käsitsi või elektrooniliselt, sõltuvalt vajadusest.

CV lisamine: Kui taotlete lapsehoolduspuhkust töölt eemalolekuks, siis lisage oma CV, et tööandjal oleks ülevaade teie oskustest ja kogemustest.

Pidage meeles, et lapsehoolduspuhkuse avalduse vorming peaks olema professionaalne, kuid samas ka isiklik ning näitama teie pühendumust ja vastutustunnet lapsehooldusega seotud kohustuste täitmisel.

Lapsehoolduspuhkuse avalduse näidis

Isiklikud andmed: Olulised andmed, mida avalduses esitada

Lapsehoolduspuhkuse avaldus on oluline dokument, kus esitate oma taotluse lapsehoolduspuhkuse saamiseks. Selles peatükis arutleme oluliste isiklike andmete üle, mida peaksite enda avalduses esitama. Need andmed on vajalikud, et tööandja saaks teie taotlust korrektselt töödelda ja teie lapsehoolduspuhkust õiglaselt hinnata.

Teie nimi ja kontaktandmed: Alustage enda lapsehoolduspuhkuse avaldust,siis esitades enda täieliku nime ja kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress.

Tööandja nimi ja aadress: Esitage enda tööandja nimi ja täpne aadress, et avaldus jõuaks õigele adressaadile.

Töökoht ja ametinimetus: Nimetage oma praegune töökoht ja ametinimetus, et tööandjal oleks ülevaade teie ametikohast.

Töösuhte alguskuupäev: Määrake oma töösuhte alguskuupäev, aitab tööandjal kindlaks teha teie staaži ette võttes.

Lapse nimi ja vanus: Nimetage enda lapse nimi ja tema vanus, siis et tööandjal oleks teave teie lapsehooldusvajaduste kohta.

Lapsehoolduspuhkuse periood:

Selgitage, millal soovite lapsehooldus puhkust kui alustada ja milliseks jäämise ajaperioodiks.

Taotletav puhkuse pikkus:

Määrake, kui kaua soovite lapsehooldus puhkust võtta, olgu selleks siis täiskohaga või osalise tööajaga puhkus isal või emal.

Muu oluline teave: Kui teil on muid olulisi andmeid, siis mida peate enda lapsehoolduspuhkuse avalduses esitama, ärge unustage neid mainida.

Pidage meeles, et lapsehoolduspuhkuse avaldus on konfidentsiaalne dokument, seega veenduge, et teie esitatud isiklikud andmed oleksid täpsed ja täielikud. Ärge unustage lisada ka enda allkiri, et avaldus oleks ametlik ja õiguslikult kelle siduv.

Lapsehoolduspuhkuse periood on õigus saada: Kuupäevade ja kestuse täpsustamine aastaseks saamiseni


Lapsehoolduspuhkuse avalduses on oluline täpsustada lapsehoolduspuhkuse perioodi, sealhulgas alguskuupäev, lõppkuupäev ja kogukestus. Kui teie laps saab aastaseks saamiseni, võivad lapsehoolduspuhkuse tingimused muutuda, seetõttu on oluline seda selgelt kirjeldada.

 • Alguskuupäev: Määrake ainult lapsehoolduspuhkuse alguskuupäev, millal soovite alustada lapse eest hoolitsemist.
 • Lõppkuupäev: Selgitage lapsehoolduspuhkuse lõppkuupäev, millal kavatsete naasta tööle.
 • Kogukestus: Arvutage lapsehoolduspuhkuse kogukestus, näidates täpselt, mitu päeva või nädalat soovite lapse eest hoolitseda.

Oluline on teavitada tööandjat ka võimalikest muudatustest lapsehoolduspuhkuse perioodis, kui need peaksid ilmnema. Juhul kui soovite lapsehoolduspuhkust pikendada või lühendada, tuleks sellest tööandjat võimalikult varakult teavitada ja kokkuleppele jõuda isal või emal.

Lapsehoolduspuhkuse avalduse näidis

Kui lapsehoolduspuhkuse periood lõpeb, siis peaksite selgelt välja tooma oma valmiduse naasta tööle ja tagada sujuv üleminek töökeskkonda. Tööandja hindab teie avatust ja valmisolekut taas tööülesandeid täitma kuni lapse aitab teil mugavalt töörütmi naasta.

Põhjendus: Miks soovitakse lapsehoolduspuhkust võtta


Lapsehoolduspuhkuse avalduse oluline osa on põhjendus, milles selgitate, miks soovite lapsehoolduspuhkust võtta. Põhjendus peaks olema aus ja selge kuni lapse võimaldama tööandjal mõista teie olukorda ja vajadust lapse eest hoolitsemise järele.

 • Lapse hooldamise vajadus: Selgitage, et soovite lapse hoolduspuhkust võtta, kuna vajate aega ja võimalust lapse eest hoolitsemiseks tema varases eluetapis isal või emal.
 • Tervislikud põhjused: Kui laps vajab erilist hooldust või ravimeid, kas siis tuleb tuua välja lapse kohta tervislik seisund ja vajadus tema tähelepaneliku järelevalve järele.
 • Lapse heaolu tagamine: Rõhutage, et lapsehoolduspuhkuse võtmine aitab tagada lapse heaolu ja õnneliku lapsepõlve.
 • Seaduslikud õigused: Viidake lapsehoolduspuhkuse seaduslikele õigustele ja kohustustele kuni kinnitage oma soovi neid õigusi kasutada.
 • Peresituatsioon: Kirjeldage oma pere olukorda ja tooge välja, kui oluline on lapse eest hoolitsemisel pere tugi ja ühtsus.
 • Personaalsed väärtused: Toonitage oma väärtust lapse eest hoolitsemisel kuni soovi panustada lapse kasvatamisse ja arengusse.

Tööandja jaoks on oluline mõista, et lapsehoolduspuhkuse avalduse põhjendus on motiveeritud ja hästi põhjendatud. Selge ja veenev põhjendus suurendab tõenäosust, et teie lapsehoolduspuhkuse avaldus rahuldatakse ning saate vajaliku aja oma lapse eest hoolitsemiseks.

Kuidas teavitada tööandjat lapsehoolduspuhkusest


Lapsehoolduspuhkusest teatamine on oluline samm, et tagada sujuv üleminek töölt lapse eest hoolitsemisele. Järgige neid samme, et teavitada oma tööandjat lapsehoolduspuhkusest:

Õige aeg: Teavitage tööandjat lapsehoolduspuhkusest võimalikult vara, et anda neile piisavalt aega korralduste tegemiseks ja asendaja leidmiseks isal või emal.

Kirjalik teade: Esitage kelle lapsehoolduspuhkusest teade kirjalikult ja ametlikul vormil, kasutades ette võtte või organisatsiooni poolt määratud vormi või paberit. Kirjas märkige selgelt lapsehoolduspuhkuse algus- ja lõppkuupäevad kuni lapse põhjendus.

Kontaktandmed: Jätke teatesse oma kontaktandmed, et tööandja saaks vajadusel teiega ühendust võtta.

Kohtumine tööandjaga: Kui võimalik, korraldage kohtumine tema tööandjaga, et personaalselt arutada lapsehoolduspuhkuse korraldust ja vastata küsimustele.

Lapsehoolduspuhkuse avalduse näidis

Seaduslikud õigused: Tehke oma teates viide seaduslikele õigus ja kohustustele, käsitlevad lapse hoolduspuhkust.

Professionaalne toon: Palun olge teates viisakas ja professionaalne kuni lapse väljendage selgelt oma soovi teha koostööd tööandjaga, et lapsehoolduspuhkuse periood kulgeks õigus sujuvalt.

Varasemad kokkulepped: Kui olete juba varasemalt tööandjaga laps hoolduspuhkust arutanud või kokku leppinud, meenutage neid kokkuleppeid.

Tööandjale teatamine peaks toimuma õigeaegselt ja ametlikult, et aga vältida võimalikke segadusi või probleeme. Oluline on säilitada hea suhtlus tööandjaga, et tagada lapsehoolduspuhkuse edukas ja tõhus korraldamine.

Kuidas leida asendaja lapsehoolduspuhkuse tööülesannete täitmiseks


Lapsehoolduspuhkuse ajal on oluline tagada, et teie tööülesanded saaksid edukalt täidetud. Selleks võib olla vajalik leida ajutine asendaja, kes teie tööülesandeid ajutiselt üle võtab. Siin on mõned sammud, kuidas leida sobiv tööasendaja:

Vestlused kolleegidega: Alustage vestlusi oma kolleegidega, et välja selgitada, kas keegi neist oleks huvitatud ajutiselt teie tööülesandeid täitma. Kolleegid, kes on teie tööülesannetele lähedased, võivad olla parimad kandidaadid.

Töökuulutuste postitamine: Kui kolleegide seast sobivat asendajat ei leia kokku, võib kaaluda töökuulutuse postitamist ette võtte siseselt või väliselt. Selgitage selgelt välja tööülesanded ja ajutise tööperioodi kestus.

Sisekoolitus: Kui asendajat ei ole võimalik leida, võib kaaluda teie tööülesannete ümberjagamist teiste töötajate vahel. Sel juhul võib olla vajalik korraldada sisekoolitus, et teised töötajad saaksid teie tööülesandega tutvuda ja neid täita isal või emal.

Välise abi kaalumine: Kui sobivat asendajat ei leia ette võtte seest ega väljast, võib kaaluda ka väliste teenuste kasutamist. Näiteks võib palgata ajutise tööjõuagentuuri kaudu asendaja.

Oluline on leida usaldusväärne ja pädev tööasendaja, kes suudab teie tööülesandeid sujuvalt täita kuni lapse tagada teie töökoha toimimise lapsehoolduspuhkuse eelmise ajal.

Avalduse allkirjastamine ja esitamine


Lapsehoolduspuhkuse avalduse allkirjastamine on oluline samm, näitab teie pühendumust ning nõustumist avalduses esitatud tingimustega. Siin on mõned näited sellest, kuidas korrektselt ja sobivalt kokku lapsehoolduspuhkuse avaldust allkirjastada:

Lapsehoolduspuhkuse avalduse näidis

Hea näide:
[Teie nimi]
[Allkirjastamise kuupäev]
[Telefoninumber]
[E-post]

Halb näide:
Allkiri
12/09/23
E-post: mari.liiv@gmail.com

Palun Kui esitate lapsehoolduspuhkuse avaldust elektrooniliselt, võite digitaalselt allkirjastada avalduse, kasutades näiteks digiallkirja teenust. Veenduge, et teie allkiri oleks loetav ja selgelt nähtav.

Palun Avalduse esitamisel veenduge, et olete esitanud kõik vajalikud dokumendid ning peab vähemalt jääda järginud tööandja poolt kehtestatud esitlusprotseduure. Kui võimalik, võid säilitada enda koopia alla esitatud avaldusest ja sünni dokumentidest.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused

Millal saab lapsehoolduspuhkust taotleda?

Lapse hoolduspuhkust saab taotleda pärast lapse sünni kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni kuu. Tavaliselt antakse lapsehoolduspuhkust lapse vanemale või eestkostjale.

Kui kaua võib lapsehoolduspuhkust võtta?

Lapsehoolduspuhkuse maksimaalne kestus on kui 18 kuu lapse 3 aastaseks saamiseni teada isal või emal.

Kas lapsehoolduspuhkusel on õigus saada töötasu?

Jah, laps hoolduspuhkuse eelmise ajal kui on õigus saada lapsehoolduspuhkuse tasu õigus osas ainult, mille suuruse määrab töölepingu seadus.

Kas tööandjal on õigus keelduda lapsehoolduspuhkuse andmisest?

Palun tööandjal on õigus saada keelduda lapsehoolduspuhkuse andmisest vaid erandjuhtude osas, kui lapsehoolduspuhkuse andmine tooks kaasa ette võttele märkimisväärse sünni jäämise mille kahju või puudub mõistlik alternatiivne lahendus isal või emal.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee