Õpilase motivatsioonikiri: Olulised sammud ja soovitused veenva avalduse loomiseks

Motivatsioonikiri on üliõpilastele oluline vahend, mis võimaldab neil end tulevasele õppeasutusele või stipendiumi andjale esitleda ning väljendada enda huvi ja pühendumust õppimise ja karjääri vastu. See on võimalus eristuda ja jätta positiivne mulje, sest motivatsioonikiri annab võimaluse tuua esile isikupära, eesmärgid, eelnevad saavutused ja ambitsioonid.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Motivatsioonikirja peamine eesmärk on näidata, miks õpilane on sellele õppeasutusele või stipendiumile sobiv kandidaat ning miks ta on valmis sellesse investeerima aega, vaeva ja pühendumust. Lisaks sellele, et see kiri annab võimaluse esitada tõendeid üliõpilase akadeemilise edu ja saavutuste kohta, võimaldab see ka väljendada kirglikkust õppimisvaldkonna vastu ja näidata, kuidas õpingud või stipendiumi saamine aitaksid kaasa õpilase tulevastele eesmärkidele.

Õpilase motivatsioonikiri näidis

Kallis [Kooli nimi] vastuvõtukomisjon,

Soovin avaldada sügavat huvi õppida õigusteadust [Kooli nimi] ülikoolis. Olen kirglik, pühendunud ja eesmärgikindel õppija, kelle eesmärk on saada edukaks õigusteadlaseks.

Minu senine akadeemiline tee ja isiklikud kogemused on süvendanud mu soovi õigusteadust õppida. Olen tugev analüütik ja suhtleja ning usun, et [Kooli nimi] pakub mulle suurepärast võimalust oma oskusi arendada.

[Kooli nimi] maine, kvaliteetne õppejõud ja ainulaadsed õppimisvõimalused on mind väga inspireerinud. Loodan saada osaks sellest rikastavast õppekeskkonnast ja panustada ülikooli kogukonda.

Olen veendunud, et [Kooli nimi] on õige valik minu akadeemiliseks ja isiklikuks kasvuks. Tänan teid võimaluse eest esitada oma kandidatuur.

Lugupidamisega,

Karl

Õigesti koostatud motivatsioonikiri võib olla võimas vahend, mis tõstab esile õpilase kandidatuuri teiste seast ning avab ukse uutele võimalustele. Järgmistes peatükkides tutvustame põhjalikumalt motivatsioonikirja koostamise olulisi samme ja soovitusi, et aidata õpilastel luua veenvaid ja silmapaistvaid avaldusi.

Mis on motivatsioonikiri? Selgitus motivatsioonikirja mõistest ja eesmärgist


Motivatsioonikiri on kirjalik avaldus, mille õpilased esitavad ülikoolidele, kolledžitele, stipendiumiandjatele või potentsiaalsetele tööandjatele, et väljendada enda huvi ja motiveeritust õppida või töötada konkreetse asutuse või organisatsiooniga. See on oluline osa sisseastumisprotsessist, stipendiumide taotlemisest või töökoha saamiseks kandideerimisest.

Motivatsioonikirjas tutvustab õpilane end, enda eesmärke, huvisid, varasemat haridust ja töökogemust ning põhjendab, miks ta on just sellesse õppeasutusse või organisatsiooni sobiv kandidaat. Kirjas rõhutatakse ka õpilase pühendumust ja kirge valitud valdkonna vastu ning näidatakse, kuidas tema oskused ja omadused aitavad kaasa nii tema enda kui ka asutuse edu saavutamisele.

õpilase motivatsioonikiri

Motivatsioonikirja eesmärk on veenda vastuvõtukomisjoni, stipendiumiandjat või tööandjat, et õpilane on tõsiselt pühendunud enda hariduse või tööga seotud eesmärkide saavutamisele ning tal on potentsiaali olla edukas ja väärtuslik liige asutuse või organisatsiooni meeskonnas.

Järgmistes peatükkides anname üksikasjalikuma ülevaate sellest, kuidas koostada tõhusat motivatsioonikirja ning anda soovitusi selle edukaks kirjutamiseks.

Isikliku profiili loomine: Kuidas end esitleda tugeva ja mõjusa profiiliga

Sinu motivatsioonikirja esimene osa peaks olema isiklik profiil, mis annab lugejale esmase ülevaate sinu taustast, isiksusest ja eesmärkidest. Sellel lõigul on suur mõju esmamulje kujundamisel, seega on oluline see hoolikalt läbi mõelda. Siin on mõned olulised sammud, kuidas luua tugev ja mõjus isiklik profiil:

Tutvusta end: Alusta kirja lühikese enesetutvustusega, kus mainid enda nime, vanust, kodulinn ja õppeasutuse või organisatsiooni, kuhu kandideerid.

Rõhuta enda kirglikkust: Jaga enda kirglikkust enda valitud eriala, valdkonna või ameti vastu. Kirjelda, mis sind selles valdkonnas kõige rohkem inspireerib ja motiveerib.

Esile too enda tugevused: Pane kirja enda unikaalsed oskused, isikuomadused ja saavutused, mis teevad sinust parima valiku vastava haridusasutuse, stipendiumi või töökoha jaoks.

Seosta eesmärgid ja väärtused: Selgita, kuidas sinu isiklikud eesmärgid ja väärtused kattuvad haridusasutuse või organisatsiooni omadega ning kuidas see toetab sinu pikaajalisi plaane.

Motivatsioonikirja struktuur: Olulised komponendid ja nende paigutus

Hea motivatsioonikirja struktuur aitab tagada selguse ja loogilisuse ega võimaldab esitada oma sõnumi efektiivselt. Siin on olulised komponendid ja nende paigutus:

õpilase motivatsioonikiri

 • Päised ja kontaktandmed: Alusta oma motivatsiooni kirja päisega, kus sisaldub sinu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja vajadusel LinkedIni profiili link.
 • Sissejuhatus: Tutvusta ennast lühidalt ega too välja, millisele ametikohale või programmi kohale kandideerid ega miks oled huvitatud.
 • Isiklik profiil: Kirjelda enda tugevusi, oskusi, isiksuseomadusi ja saavutusi, mis toetavad sinu kandideerimist ega aitavad sul ära eristuda teistest kandidaatidest.
 • Motivatsioon: Selgita, mis sinu peamised motivaatorid ja eesmärgid, mis viivad sind selle ametikoha või programmi suunas ega miks just sina oled õige valik.
 • Haridus ja kvalifikatsioonid: Esita enda hariduslik taust, kvalifikatsioonid ja saavutused, mis seotud antud ametikohaga või programmi valdkonnaga.
 • Töökogemus: Toeta enda motivatsiooni ja sobivust viidetega varasematest töö- või praktikakogemustest, kus oled näidanud enda oskusi ja saavutusi.
 • Tulevikuplaanid: Jaga enda pikemaajalisi karjäärieesmärke ja kuidas see ametikoht või programm sobib sinu tulevikuplaanidega.

Esimene osa: Tutvustus ja kandideerimise põhjus

Motivatsiooni kirja esimene osa on tutvustav ja annab sulle võimaluse esile tuua enda kandideerimise põhjused ega esmased motivatsioonifaktorid. Selles osas on oluline luua lugejale huvi ja tekitada positiivne esmamulje. Siin on mõned olulised punktid, mida võid esimeses osas käsitleda:

Isiklik tutvustus: Alusta kirja enda lühikese tutvustamisega. Esitades enda nime, vanust, haridustaset ja muud põhilist teavet, annad lugejale aimu, kes sa oled.

Asutuse tundmaõppimine: Too välja, miks oled huvitatud just sellest asutusest või organisatsioonist. Maini, mis sulle selles kohas meeldib ja miks see sind kõnetab.

Ametikoha või programmi huvi: Selgita, miks soovid just sellele ametikohale või programmile kandideerida. Võid mainida väljakutseid, võimalusi ja kasu, mis sind selles valdkonnas ootavad.

Varasem kokkupuude valdkonnaga: Kui sul on juba eelnev kokkupuude selle valdkonnaga, maini seda kindlasti. Näiteks võid kirjeldada varasemat õpingut või töökogemust, mis sind antud valdkonnaga seotud.

õpilase motivatsioonikiri

Tugevad küljed: Rõhuta enda tugevaid külgi ja oskusi, mis teevad sinust sobiva kandidaadi antud ametikohale või programmi.

Põhjus kandideerimiseks: Too välja peamised põhjused, miks soovid antud ametikohale või programmi kohale kandideerida. Võid rõhutada enda kirg valdkonna vastu, soovi teha vahet või panustada ühiskonda.

Teine osa: Eelnevad kogemused ja saavutused

Motivatsioonikirja teises osas on aeg tuua esile enda varasemad kogemused ja saavutused, mis on seotud õppimise ja erialaga. Selles osas saad näidata, mida oled seni saavutanud ega kuidas see on sind valmistanud ette jätkama õpinguid antud valdkonnas. Järgnevad mõned punktid, mida võiksid teises osas esile tõsta:

 • Eelnev haridus ja õppekavad: Kirjelda lühidalt enda varasemat haridusteed ja õppimisega seotud tegevusi. Maini olulisi kursusi, erialasid või projekte, mis sind valmistanud ette jätkama õpinguid soovitud valdkonnas.
 • Töökogemus: Kui sul on seotud töökogemus, mis seotud antud õppevaldkonnaga, siis too see kindlasti välja. Rõhuta, millised oskused oled töötades omandanud kuidas need on sulle kasuks õpingute jätkamisel.
 • Saavutused: Jaga enda varasemaid saavutusi, mis on seotud õppimise või valdkonnaga. See võib hõlmata konkursivõite, projekte, teadustöid või muid olulisi saavutusi, mis näitavad sinu pühendumust ja kirge valitud eriala vastu.

Kolmas osa: Õppimisega seotud eesmärgid ja ambitsioonid

Kolmandas osas saad väljendada enda õppimisega seotud eesmärke ja ambitsioone. Selles osas tuleks rõhutada, miks soovid just antud erialal edasi õppida millised on sinu pikemaajalised karjäärieesmärgid. Järgnevalt mõned näited, mida võiksid kolmandas osas käsitleda:

õpilase motivatsioonikiri

 • Õppeeesmärgid: Selgita, milliseid teadmisi ja oskusi soovid antud erialal omandada kuidas need aitavad sul saavutada enda karjäärieesmärke.
 • Ambitsioonid: Jaga enda suuri unistusi ja ambitsioone seoses valitud erialaga. Võid mainida, kuidas soovid anda panuse valdkonna arengusse või lahendada olulisi probleeme ühiskonnas.
 • Karjäärivõimalused: Too välja, millised karjäärivõimalused ja väljavaated on seotud antud erialaga kuidas sul on plaan neid võimalusi ära kasutada.

Keelelised nõuanded ja avalduse korrigeerimine


Selles peatükis vaatleme olulisi keelelisi nõuandeid ja motivatsiooni kirja korrigeerimise olulisust. Keelel on suur mõju sõnumi edastamisel ega selge ja veenev kirjutamine võib teha vahet sinu avalduse vastuvõtmisel.

 • Selgus ja lühidus: Kasuta lihtsat ja arusaadavat keelt ega vältida liigset keerukust. Hoia laused lühikesed ja keskendu olulisele.
 • Õige grammatika ja õigekiri: Veendu, et sinu motivatsioonikirjas ei ole grammatika- ega õigekirjavigu. Kontrolli hoolikalt kõiki sõnu ja lauseid.
 • Aktiivne keel: Eelista aktiivset keelt passiivsele. Seda muudab sinu kirjutise dünaamilisemaks ja veenvamaks.
 • Isiklik toon: Kasuta isiklikku tooni ja räägi avameelselt enda ambitsioonidest ja eesmärkidest.
 • Sõnade valik: Vali hoolikalt sõnad, et väljendada oma kirg ja motiveeritus eriala vastu.
 • Korduste vältimine: Väldi sama sisu kordamist erinevates osades ja hoia oma avaldus mitmekesine.

Avalduse korrigeerimine on äärmiselt oluline, et avastada võimalikke keelelisi vigu ja parandada lausestruktuure. Lase ka teistel inimestel, näiteks sõpradel, pereliikmetel või õpetajatel, üle vaadata enda motivatsioonikiri ning saada tagasisidet enne selle lõplikku esitamist.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma kippuvad küsimused kaaskirjade kohta

Kui pikk peaks motivatsioonikiri olema?

Hoia oma motivatsioonikirja lühike ja lööv, keskendudes olulisele ning ära korduvalt korda seda, mida juba oma CV-s maininud oled. Üldiselt võiks see olla üks A4-leht.

Kas peaksin mainima oma nõrkusi?

Motivatsioonikiri on hea koht rõhutada oma tugevusi ja kuidas need vastavad ametikoha või õppeprogrammi nõuetele. Nõrkustest rääkimine võib jätta negatiivse mulje, seega on parem keskenduda positiivsele.

Kas motivatsioonikirjas peaksin kasutama loovat lähenemist?

Jah, loov ja originaalne lähenemine võib sulle kasuks tulla, kuid pea meeles, et stiil peaks sobima valdkonna ja sihtrühmaga.

Kas peaksin mainima palgasoove oma motivatsioonikirjas?

Motivatsioonikirjas ei ole sobilik mainida palgasoove tööandjale. Selleks on õige aeg alles töövestlusel või vastava küsimuse esitamisel.

Kuidas veenduda, et motivatsiooni kirja on veenev?

Veendu, et kirjas on selgelt välja toodud sinu motivatsioon, huvi ja sobivus antud ametikohale või õppeprogrammile. Kasuta konkreetseid näiteid ja tõendeid oma varasemast tegevusest.

Kui tähtis on õigekiri ja grammatika motivatsioonikirjas?

Õigekiri ja grammatika on äärmiselt olulised. Veendu, et kirjas ei ole vigu ning kasuta ametlikku keelt ja viisakat tooni.

Kas peaksin motivatsiooni kirja saatma koos CV-ga?

Jah, on soovitatav saata motivatsioonikiri koos CV-ga, et anda täielik ülevaade oma kvalifikatsioonist ja pühendumusest.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee